Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PRZEDZJAZDOWE POSIEDZENIE RADY DOIIB

W dniu 27 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się  drugie w roku 2013 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział Przewodniczący pozostałych organów izby. Obradom przewodniczył Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB. W porządku obrad znalazły m.in. się sprawy związane z przygotowaniami do XII Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. Projekt sprawozdania z działalności Rady DOIIB za rok 2012 był jednym z najważniejszych punktów obrad. Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia tego sprawozdania i przedstawienia go Delegatom na XII Zjeździe sprawozdawczym. Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego XII Zjazdu – Aleksander Nowak przedstawił również komplet dokumentów zjazdowych oraz poinformował, że wszystkie prace przygotowawcze do zjazdu przebiegły zgodnie z przyjętym harmonogramem. W dalszej części obrad Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała przestawił przygotowania do kolejnego Forum Inżynierskiego 2013, które odbędzie się na początku września 2013 r. W obradach Forum wezmą udział Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego (w tym również WINB), kierownicy Wydziałów Architektoniczno-Budowlanych ze wszystkich powiatów dolnośląskich oraz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także członkowie DOIIB. Rada podjęła stosowną uchwałę w sprawie programu i kosztów tego przedsięwzięcia. Z uwagi na zbliżające się zebrania wyborcze w obwodach DOIIB przyjęto uchwałę o składzie osobowym i zadaniach zespołu organizacyjnego XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB, który odbędzie się w 2014 roku. Wiele zebrań wyborczych odbędzie się już jesienią 2013 r. Pan Tadeusz Olichwer przedstawił wnioski o zapomogi losowe członkom DOIIB, które zostały zatwierdzone przez Radę. Ważnym problemem, przedstawionym przez Przewodniczącego Rady, była sprawa niekorzystnej interpretacji podatkowej Ministerstwa Finansów dla jednej z izb okręgowych, która uznaje udział członków izby w bezpłatnych szkoleniach oraz bezpłatne otrzymywanie przez nich czasopism fachowych jako nieodpłatne świadczenia, podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Podatek ten mieliby płacić członkowie izby aż od roku 2007, a biuro izby miałoby obowiązek wystawienia stosownych informacji podatkowych PIT-8C. Sprawa wywołała burzliwą dyskusję, po której członkowie Rady uznali, że trzeba uzyskać w tej sprawie fachową ekspertyzę prawną u znanego autorytetu w dziedzinie prawa podatkowego, a następnie doprowadzić do uzyskania korzystnej interpretacji podatkowej. Podkreślano konieczność aktywnego włączenia się PIIB w pomoc w rozwiązaniu powstałego problemu. W dalszej części obrad Pani Grażyna Kaczyńska przedstawiła najbliższe plany w zakresie seminariów i imprez szkoleniowych oraz zrelacjonowała udział DOIIB w zakończonych Międzynarodowych Targach Budownictwa TARBUD 2013, które odbyły się w Hali Stulecia we Wrocławiu w dniach 22-24 marca 2013 r. Kolejnym punktem obrad była sprawa przygotowanej w Krajowej Radzie PIIB uchwały o obowiązkowym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez wszystkich członków izby. Projekt tej uchwały przewiduje nałożenie na wszystkich członków izby obowiązku uzyskania 32 punktów, potwierdzających m.in. udział w szkoleniach, udział w konferencjach, prenumeratę czasopism w ciągu każdego 4-letniego okresu rozliczeniowego. Podjęcie tej uchwały zostało odroczone na wniosek Przewodniczącego Rady DOIIB, do czasu zasięgnięcia opinii wśród członków izby we wszystkich okręgach. Rada DOIIB uznała, że stosowne stanowisko powinien w tej sprawie zająć XII Zjazd DOIIB, a sami członkowie Rady uznali, że uchwała ta nie powinna być przyjmowana do realizacji.  Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB przedstawiła sprawozdanie OKR z działalności za rok 2012. Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady przekazał informację o aktualnych pracach legislacyjnych, dotyczących tzw. ustawy deregulacyjnej i zaprosił wszystkich na kolejne posiedzenie Rady DOIIB w dniu 20.06.2013 r., po którym spotkają się też Delegaci DOIIB na XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB, który odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 czerwca 2013 r.