Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Rządowe Centrum Legislacji zamieściło na swoich stronach internetowych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt ten będzie przedmiotem konsultacji z 66 podmiotami, w tym z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Prosimy o zapoznanie się z tym projektem i zgłaszanie swoich uwag droga elektroniczną do biura DOIIB w najbliższych dniach. W załączeniu projekt rozporządzenia.