Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROCEDOWANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – PILOTAŻ ORGANIZOWANY PRZEZ GUNB

Od 4 września trwa pilotaż organizowany przez GUNB polegający na równoległym (obok wersji tradycyjnej) procedowaniu pozwolenia na budowę z projektem budowlanym w formie elektronicznej.
Zasadniczym jego celem jest przygotowanie przepisów umożliwiających prowadzenie postępowania administracyjnego i uzyskanie pozwolenia na budowę w formie cyfrowej.
Więcej na ten temat: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/zloz-projekt-budowlany-line-pilotaz
Zachęcamy inżynierów budownictwa, którym terminy i aktualna sytuacja zawodowa pozwalają na wzięcie udziału, do uczestniczenia w tym projekcie. Wasze zaangażowanie pozwoli na przygotowanie właściwej jakości przepisów, uwzględniających specyfikę naszych branż inżynierskich. Jest to bowiem jedna z szans na zwrócenie uwagi na specyfikę inwestycji, np. infrastrukturalnych, które w obecnie obowiązujących przepisach są traktowane marginalnie.
Cyfrowe wnioski z elektronicznym projektem budowlanym można składać w następujących organach architektoniczno-budowlanych biorących udział w pilotażu (możliwy jest też udział w pilotażu dla wniosków, które zostały złożone, ale postępowanie o pozwolenie na budowę jest jeszcze w trakcie):

 1. Starosta Legionowski,
 2. Starosta Pruszkowski,
 3. Starosta Powiatu Mieleckiego,
 4. Starosta Pucki,
 5. Prezydent Gdyni,
 6. Starosta Gliwicki,
 7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,
 8. Prezydent Miasta Kielce
 9. Starosta Poznański,
 10. Prezydent Miasta Poznania,
 11. Starosta Bocheński,
 12. Starosta Świdwiński,
 13. Prezydent Miasta Sopotu,
 14. Starosta Radomszczański,
 15. Prezydent Miasta Gdańska,
 16. Prezydent m. st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wola,
 17. Starosta Olsztyński.