Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Porozumienie o współpracy z STP (12.03.2020)

W dniu 12 marca 2020 roku DOIIB podpisała „POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY” ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii. Celem porozumienia jest wzajemna wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w Polsce i Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie Techników Polskich zostało założone w 1940 roku w Londynie przez polskich inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Zadaniem Stowarzyszenia jest, między innymi, zrzeszanie i podtrzymywanie więzi pomiędzy inżynierami, technikami, naukowcami polskimi i brytyjskimi polskiego pochodzenia pracującymi w Wielkiej Brytanii, obrona wspólnych interesów inżynierów i techników polskich w Wielkiej Brytanii i w Europie, utrzymywanie więzi z inżynierami i technikami w Polsce, a także pomoc w wymianie informacji technicznych. Z ramienia STP porozumienia podpisała Pani Teresa Bilińska członek Rady STP i jednocześnie członek Okręgowej Rady DOIIB.