Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PONOWNY WPIS NA LISTĘ CZŁONKÓW IZBY WYMAGA ODBYCIA SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Znowelizowana w 2014 r. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) w art. 42 ust. 2a stanowi, że członek izby skreślony z listy członków z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2 ( w tym skreślony na własny wniosek) podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę członków, jeżeli odbył szkolenie uzupełniające.  Zgodnie z tymi nowymi regulacjami Krajowa Rada PIIB podjęła w dniu 21 października 2015 r. uchwałę nr 20/R/15, która określa tryb i zakres przeszkoleń uzupełniających dla tych, którzy chcą się ponownie wpisać na listę członków izby. Szkolenie takie będzie można odbyć w formie kursu e-learningowego, który powinien być dostępny na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  W miarę potrzeb organizowane będą również przez okręgowe izby przeszkolenia stacjonarne. Zakres tych szkoleń opisany jest w załącznikach nr 1 i nr 2 do tej uchwały (w załączeniu).  Jest to więc nowy dodatkowy obowiązek kandydatów na członków izby, którzy już kiedyś byli na jej liście. Spełnienie tego obowiązku jest niezbędnym warunkiem ponownego wpisania na listę członków okręgowej izby, który może w niektórych przypadkach być istotnym utrudnieniem w szybkim załatwieniu sprawy.  Wydaje się, że racjonalnym rozwiązaniem jest procedura zawieszenia członkostwa w izbie zamiast skreślenia, gdyż „odwieszanie” członkostwa jest proste i nie wymaga przeszkolenia uzupełniającego.