Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PODSUMOWANIE POŁOWY KADENCJI – XI ZJAZD DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

21 kwietnia bieżącego roku, tradycyjnie w sali Krystyna Hotelu Wrocław, 131 delegatów wzięło udział w XI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zjazd otworzył przewodniczący DOIIB prof. Eugeniusz Hotała. Przywitał wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących władze administracyjne i samorządowe, uczelnie, stowarzyszenia techniczne i samorządy zawodowe, także z zagranicy. Następnie zabrał głos prof. Zbigniew Kledyński – wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i równocześnie prorektor Politechniki Warszawskiej. Oprócz okolicznościowych życzeń, przekazał informacje i komentarze dotyczące spraw istotnych dla środowiska inżynierów, w tym działań zmierzających do udostępnienia członkom izby norm budowlanych oraz stanu prac nad kodeksem budowlanym i planowanych przez Ministerstwo Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej konsultacji, które powinny odbyć się również we Wrocławiu. Na zakończenie podkreślił, że o znaczeniu PIIB stanowią okręgi.
Z Brandenburskiej Izby Inżynierów przyjechał do Wrocławia jej prezydent Wieland Sommer. W swoim wystąpieniu przypomniał historię wieloletniej współpracy z DOIIB, a także ludzi, dzięki którym możliwe były wspólne działania i wymiana doświadczeń oraz informacji, w tym dotyczących podejmowania pracy po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Prezydent, który wkrótce kończy sprawowanie swojej funkcji, zapewnił, że zadba o to, by jego następcy kontynuowali i rozwijali te dobre, koleżeńskie kontakty.
Życzenia od rektora Politechniki Wrocławskiej, który zawsze z dużą życzliwością wspomagał nasze działania, przekazał prorektor prof. Cezary Madryas, członek DOIIB, szczególnie z nią związany emocjonalnie z racji funkcji wiceprzewodniczącego pełnionej w poprzednich kadencjach. Podziękował w imieniu rektora za dziesięcioletni dorobek Izby. Stwierdził także, że pomimo mocno krytycznych ocen ze strony mediów, budownictwo radzi sobie dobrze, czego najlepszym dowodem są inwestycje prowadzone przez Politechnikę oraz liczne nowe obiekty powstające we Wrocławiu.
Jarosław Barańczak, dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, obok gratulacji z okazji dziesięciolecia Izby i życzeń koniunktury gospodarczej, wskazał potrzebę stworzenia solidnego uporządkowanego prawa budowlanego – przejrzystego i jednoznacznego.
Głos zabrali również architekci – Piotr Fokczyński, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, równocześnie wiceprzewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, oraz jej przewodniczący – Zbigniew Maćków. Mówili między innymi o intensywnym rozwoju miasta i przygotowywanych do realizacji dużych projektach – całkowitej przebudowie placu Społecznego, wzorcowym, przyjaznym dla mieszkańców osiedlu Wrocław-Żerniki oraz planowanej rewitalizacji modernistycznego osiedla WUWA. Architekci, oczekując na nowy kodeks budowlany, na którego kształt również chcieliby wpływać, przygotowali i przekazali do Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej dokument opisujący bariery urzędowe w procesie budowlanym. Zaproponowali również rozwiązanie problemu rażąco niskich cen w zamówieniach publicznych. Mówcy podkreślili bardzo dobrą, szczególnie intensywną w ostatnim okresie, współpracę z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.
Jako ostatni z gości wystąpił Edmund Butka, przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, organizacji o 10 lat starszej od DOIIB, przekazując gratulacje z okazji jubileuszu dziesięciolecia i życzenia owocnych obrad.
Ważnym punktem sobotniego spotkania było wręczenie Honorowych Odznak PIIB. Złotą odznakę otrzymał kolega Cezary Madryas, a srebrne – koledzy Jan Czupajłło, Andrzej Hryciuk, Leszek Krawczyk (przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP) i Marian Persona.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się robocza część Zjazdu. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano kolegę Włodzimierza Lewowskiego, który sprawnie poprowadził dalsze obrady. Komisja Mandatowa potwierdziła wymaganą do podejmowania uchwal obecność ponad połowy delegatów. Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie Okręgowej Rady przedstawił jej przewodniczący prof. Eugeniusz Hotała. Ponieważ wszyscy delegaci otrzymali wcześniej pełne sprawozdanie w formie pisemnej, skupił się na najważniejszych dokonaniach poprzedniego okresu. Mówił o dobrej współpracy i kontaktach z urzędami, nadzorem budowlanym, przedsiębiorcami i inwestorami, uzyskanej dzięki wspólnym dyskusjom podczas Forum Inżynierskiego, a także w czasie spotkań szkoleniowo integracyjnych organizowanych z okazji dziesięciolecia istnienia Izby. Podkreślił rolę powstałych w ubiegłym roku grup członkowskich, tych formalnych i tych, które działają bez formalnego powołania, ale inicjują wiele pożytecznych przedsięwzięć na swoim terenie. Powiedział o dobrej współpracy z innymi samorządami i organizacjami – w tym szczególnie z Izbą Architektów oraz zagranicznymi Izbami zrzeszającymi inżynierów budownictwa. Wspomniał o kontynuacji wydawania biuletynu Budownictwo Dolnośląskie. Był to rok pełen osiągnięć – stwierdził na zakończenie. W uzupełnieniu skarbnik przypomniał podstawowe elementy sprawozdania finansowego.
Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów Izby. W swojej wypowiedzi prof. Kazimierz Czapliński, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, zwrócił uwagę na przypadki odmowy uznania praktyki zawodowej spowodowane nieprawidłowymi zapisami w książce praktyk. Wyjaśnił, że za część tych błędów odpowiadają opiekunowie młodych inżynierów. Ostatnia swoje sprawozdanie omówiła Komisja Rewizyjna. Uznała, że działalność DOIIB w roku 2011 nie budzi zastrzeżeń i wystąpiła o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Izby, co delegaci zaakceptowali w głosowaniu.
Jak zwykle dyskusję wywołał projekt budżetu na rok 2012, który po wyjaśnieniach skarbnika został uchwalony w przedstawionej wcześniej formie. W międzyczasie Komisja Uchwał i Wniosków przyjmowała wnioski zgłaszane przez delegatów. Wpłynęło ich ponad trzydzieści. Czas potrzebny na przygotowywanie wniosków do głosowania został wykorzystany na przedstawienie przez delegatów problemów i spraw nurtujących dolnośląskie środowisko inżynierów budownictwa. Podnoszono różne zagadnienia – między innymi potrzebę przygotowania szerszej informacji o zasadach prowadzenia książki praktyk, konieczność zawierania umów pisemnych, a nie ustnych, z uwagi na trudność późniejszego udowodnienia niedotrzymania umowy przez jedną ze stron, sformułowanie ostrzeżeń dla inżynierów, które wynikają ze spraw rozpatrywanych przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sąd dyscyplinarny. Mówiono o możliwości wprowadzenia własnych ubezpieczeń niezależnych od firm ubezpieczeniowych, działaniach, które powinny być podjęte w celu sprzedaży obiektu w Przesiece, zamianie formy prenumeraty czasopism z papierowej na elektroniczną, obniżeniu składki dla emerytów itp. Niekiedy wypowiedzi przyjmowały formę demagogiczną i przekraczająca zasady etyki zawodowej. Jeden z delegatów poinformował zebranych o rzekomo niesłychanie wysokich, kilkunastotysięcznych miesięcznych zarobkach i ryczałtach w PIIB w Warszawie (wysokości ryczałtów, a nawet zarobków są jawne i publikowane co roku w materiałach pozjazdowych). W odpowiedzi prof. Zbigniew Kledyński stwierdził, że dyskutować można tylko w oparciu o fakty i dodał, że nie są mu znane takie zarobki w PIIB, o których mówił delegat. Przy okazji tej wypowiedzi naświetlił sytuację finansową PIIB i przesłanki, które skłaniają do rozważań na temat konieczności podniesienia składki członkowskiej.
Ostatnia część Zjazdu została poświęcona rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych przez delegatów, które w większości odnosiły się do spraw szczegółowych, a nie programu działania na najbliższy okres. W głosowaniu część wniosków została odrzucona. Pozostałe skierowano do realizacji przez Radę DOIIB lub na Zjazd Krajowy. Po raz pierwszy Zjazd uchwałą zobowiązał Okręgową Radę do realizacji zgłoszonych bezpośrednio na Zjeździe wniosków, a nie do ich rozpatrzenia, co jest powszechną praktyką na Okręgowych Zjazdach i na Zjeździe Krajowym PIIB. Taka zmiana w ostatniej uchwale została zaakceptowana przez delegatów. Niestety nie było możliwości przedyskutowania celowości oraz sposobów realizacji tych niekiedy sprzecznych wzajemnie wniosków. Nie można było też ocenić zgodności tak przyjętych wniosków z przepisami prawnymi oraz skutków finansowych ich realizacji.
Około 16.30 Zjazd zakończył obrady.