Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY DOIIB W IV KADENCJI

W dniu 24 kwietnia 2014 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady DOIIB w kadencji 2014-2018. W posiedzeniu rady wzięli udział w charakterze gości przewodniczący wszystkich pozostałych organów DOIIB.
Przewodniczący rady – Eugeniusz Hotała – witając zebranych, życzył wszystkim członkom rady dużo zapału i sił, potrzebnych do realizacji wielu ważnych zadań, które czekają izbę w okresie całej, rozpoczętej właśnie kadencji. Szczególnie serdecznie przywitał 9 członków rady, którzy po raz pierwszy uczestniczą w pracach tego organu izby. Zwrócił uwagę na to, że regulacje ustawowe, statut, regulaminy i kodeks etyki są cenną pomocą w skutecznej działalności rady ale najważniejsze znaczenie ma w tym zakresie atmosfera jaką tworzyć będą członkowie rady na sali obrad i we wszystkich miejscach jej działalności. Życzył też wszystkim satysfakcji z pracy społecznej na rzecz samorządu zawodowego.
Pan Aleksander Nowak przedstawił wyniki wyborów do Rady DOIIB, które miały miejsce podczas XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w dniu 12 kwietnia 2014 r. oraz przedstawił wyniki podobnych wyborów w innych okręgowych izbach w całej Polsce. Zwrócił uwagę na pozytywne zjawisko ok. 30 % udziału nowych osób wśród delegatów i członków organów prawie w całej Polsce. 
Rada w głosowaniu tajnym wybrała 12 osobowe prezydium rady, które jest jej organem wykonawczym. W skład prezydium weszli – oprócz przewodniczącego rady – dwaj zastępcy przewodniczącego, skarbnik, sekretarz oraz zastępca sekretarza, a także 6 członków prezydium. Ustalono listę osób funkcyjnych, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu DOIIB.
Rada wyraziła zgodę na organizację i pokrycie kosztów organizacji tradycyjnego Forum Inżynierskiego 2014 oraz uroczystej Gali Budowlanych, które wstępnie zaplanowano we wrześniu 2014 r. 
Ważnym punktem programu obrad było podjęcie uchwały, umożliwiającej tworzenie i powoływanie Obwodowych Zespołów Członkowskich w obwodach wyborczych w kadencji 2014-2018, które są zespołami Rady DOIIB, działającymi na terenie poszczególnych obwodów wyborczych, a więc dolnośląskich powiatów.
Przewodniczący Rady przedstawił zebranym obowiązujące regulacje w sprawie ekwiwalentów za pracę na rzecz izby, w tym ryczałtów funkcyjnych członków izby, ryczałtów za posiedzenia organów oraz inne prace na rzecz izby. Przedstawił też składy zespołów rady, które sam powołał oraz przeprowadził wybory członków innych zespołów, w tym Zespołu Prawno-Regulaminowego. Zaznaczył, że ma nadzieję, iż każdy członek rady będzie uczestniczył aktywnie w pracach różnych grup i zespołów rady, gdyż tylko wtedy efekty jej działalności będą mogły być okazałe.
Przewodniczący poinformował zebranych, że pierwsze posiedzenie prezydium odbędzie się w dniu 12 maja 2014 r. a kolejne posiedzenie rady będzie zwołane w dniu 12 czerwca 2014 r. Po zakończeniu tego posiedzenia rady odbędzie się spotkanie dolnośląskich delegatów na XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB.