Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OSTATNIE POSIEDZENIE RADY W ROKU 2013

W dniu 17 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się  posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział Przewodniczący pozostałych organów izby. Obradom przewodniczył Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB. W porządku obrad znalazły się sprawy związane z dotychczasowym przebiegiem zebrań w obwodach wyborczych, prowizorium budżetowe na rok 2014, decyzje w sprawie rekomendacji konferencji naukowo-technicznych w roku 2014, ustalenie maksymalnej kwoty indywidualnych dofinansowań szkoleń członków DOIIB, zmiany w regulaminie Konkursu Inżynier Roku oraz sprawy dotyczące prowadzenia rachunkowości w DOIIB. Do dnia 17 grudnia 2013 r. na zebraniach w 22 obwodach wyborczych DOIIB wybrano prawie 80% wszystkich delegatów na Zjazd Okręgowy DOIIB, z czego prawie 40% to nowi delegaci. Niestety frekwencja na tych zebraniach była dość niska i wynosiła ok. 9%, co mimo wszystko jest dość dobrym wynikiem na tle wyników w innych Okręgowych Izbach PIIB. Przed 4 laty frekwencja ta wynosiła w DOIIB ponad 15%. Zauważa się też bardzo nieduży udział młodych inżynierów budownictwa na tych zebraniach i wśród wybranych delegatów.

 

Na wniosek Skarbnika DOIIB podjęto uchwałę w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2014, które będzie obowiązywało do czasu podjęcia stosownej uchwały przez XIII Okręgowy Zjazd DOIIB. Zarekomendowano członkom DOIIB 9 konferencji naukowo-technicznych na rok 2014 oraz ustalono kwotę indywidualnego dofinansowania szkoleń członków DOIIB w dotychczasowej wysokości. Projekt drobnych zmian w regulaminie Konkursu „Inżynier Roku”, przygotowany przez Kapitułę tego konkursu wywołał ożywioną dyskusję, dotyczącą podstawowych zasad wyłaniania kandydatów i wyboru laureatów tego konkursu. Po dyskusji Rada większością głosów uznała, że w tym konkursie nie będzie nagród pieniężnych dla laureatów, a pozostaną jedynie stosowne dyplomy i statuetki. Trudno ocenić, jaki wpływ na liczbę uczestników konkursu będzie mieć ta zmiana regulaminu.

 

Na prośbę członka Rady przedstawiono podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości w DOIIB, które przygotował i zreferował biegły rewident. Stwierdził on, że rachunkowość w izbie jest prowadzona prawidłowo i nie było do tej pory żadnych zastrzeżeń ze strony kontrolerów. Przewodniczący Rady stwierdził, ze zgodnie z ustawą o rachunkowości to on ponosi jednoosobową pełną odpowiedzialność (w tym karną i finansową)  za prawidłowość prowadzenia rachunkowości w izbie. Podkreślił, że żaden z członków Rady nie ponosi takiej indywidualnej odpowiedzialności.  Rada odpowiada natomiast przed Zjazdem Okręgowym za wydatkowanie środków finansowych na określone cele, które są ustalone na każdy rok kalendarzowy w uchwalonym budżecie izby przez Zjazd. Przewodniczący poinformował, że z uwagi na koniec kadencji badania bilansu za rok 2013 wykonane będzie przez zewnętrzną firmę, wskazaną przez Okręgową Komisję Rewizyjną DOIIB, a wyniki tego badania przedstawione będą Radzie oraz Delegatom podczas XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB. Ustalono datę roboczego spotkania członków Rady w sprawie analizy kosztów działalności DOIIB w roku 2013 oraz w sprawie projektu budżetu na rok 2014. Następne posiedzenia Rady DOIIB planowane są w dniach: 13.02.2014 r. i 13.03.2014 r.

 

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim członkom Rady oraz pracownikom biura za ich pracę na rzecz dolnośląskiej izby oraz za dobrą współpracę w realizacji trudnych zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2013 i złożył im życzenia świąteczno-noworoczne. Po posiedzeniu był czas na indywidualne składanie życzeń oraz rozmowy osobiste.