Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OSTATNIE POSIEDZENIE RADY DOIIB W III KADENCJI.

W dniu 13. marca 2014 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się ostatnie posiedzenie Rady DOIIB w kadencji 2010-2014. Jak zwykle w posiedzeniu rady wzięli udział przewodniczący pozostałych organów DOIIB, a gościem honorowym posiedzenia był Prezes Krajowej Rady PIIB – Andrzej Roch Dobrucki.
Przedmiotem obrad były m.in. sprawy związane z przebiegiem zakończonych zebrań wyborczych oraz przygotowaniami do XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB. Sprawozdanie z przebiegu i wyniku zebrań wyborczych w dolnośląskich obwodach przedstawił Aleksander Nowak – Z-ca Przewodniczącego Rady DOIIB i Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego ds. przygotowania zjazdu. Rada przyjęła sprawozdanie tego zespołu i podziękowała mu oraz pracownikom biura DOIIB za sprawne przeprowadzenie wyborów delegatów na Zjazd DOIIB. W dalszej części obrad rada zatwierdziła przygotowane i dyskutowane wcześniej sprawozdanie z działalności Rady za rok 2013 oraz projekt budżetu DOIIB na rok 2014, który będzie przedstawiony do zatwierdzenie przez delegatów na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym DOIIB, który odbędzie się w dniu 12.04.2014 r. Skarbnik Rady DOIIB – Janusz Szczepański – przedstawił stan realizacji budżetu DOIIB za 2 miesiące 2014 r. i stwierdził, że jest on zgodny z obowiązującym prowizorium budżetowym. Przedstawiona została także informacja o pozytywnym wyniku badania bilansu i sprawozdania finansowego DOIIB na koniec kadencji, wykonanym przez niezależnego audytora, wybranego przez Komisję Rewizyjną.
Rada zapoznała się z informacjami o aktualnym stanie ilościowym członków DOIIB, przedstawionymi przez Grażynę Kaczyńską oraz rozpatrzyła wnioski o zapomogi losowe dla członków DOIIB, przedstawione przez Tadeusza Olichwera – członka Prezydium Rady DOIIB.   
Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała – przedstawił działania w sprawie dalszego wynajmu lokalu gastronomicznego w budynku siedziby DOIIB, a rada wyraziła zgodę na krótkotrwałe przedłużenie  umowy najmu z dotychczasowym najemcą. Pan Andrzej Kudła – członek Prezydium Rady – przedstawił wyniki pracy zespołu ds. zamówień, który oceniał złożone oferty na wykonanie projektu klimatyzacji w budynku siedziby DOIIB. Po dyskusji członkowie rady zaakceptowali propozycję tego zespołu i zgodzili się na zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.
W dalszej części obrad Pani Grażyna Kaczyńska przedstawiła program udziału DOIIB w Międzynarodowych Targach Budownictwa TARBUD 2014, które odbędą się w dniach 28-30 marca 2014 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu. Cykl wykładów otwartych dla uczestników targów, patronat nad tym wydarzeniem oraz udział w otwarciu imprezy to główne punkty programu. Wszyscy członkowie DOIIB będą mogli wziąć bezpłatnie udział w targach po okazaniu karty członkowskiej.
Ważnym punktem obrad było wystąpienie Prezesa Krajowej Rady PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego, który przedstawił aktualny stan prac parlamentarnych nad tzw. ustawą deregulacyjną oraz prace nad małą nowelizacją Prawa budowlanego. Pomimo wielu przeszkód udało się przedstawicielom PIIB przekonać posłów z Komisji Nadzwyczajnej ds. Odbiurokratyzowania Państwa do niektórych słusznych postulatów. Wiele kontrowersyjnych zapisów projektu ustawy zostało wycofanych lub zmienionych. Bardzo ważny postulat, dotyczący rezygnacji z bardzo dużego skrócenia wymaganego okresu praktyki zawodowej w projektowaniu, nie został niestety uwzględniony. Z zadowoleniem przyjęto natomiast zapis projektu ustawy o możliwości uzyskiwania pełnych uprawnień wykonawczych przez absolwentów studiów inżynierskich oraz możliwości uzyskiwania ograniczonych uprawnień budowlanych przez techników budowlanych. Pozytywnie zakończył się spór z izbą architektów, dotyczący obowiązkowej przynależności inżynierów budownictwa z ograniczonymi uprawnieniami architektonicznymi do izby architektów. Głosowanie w Sejmie nad tą ustawą przewidziane jest w ciągu najbliższego tygodnia. Duże zastrzeżenia PIIB i środowiska inżynierów budownictwa wzbudza natomiast projekt małej nowelizacji ustawy Prawo budowlane. PIIB przygotowuje stanowisko w sprawie zapisów tego projektu, którego tekst zawarty jest na stronie internetowej DOIIB.
Przewodniczący organów DOIIB (OSD, OROZ, OKK i OKR) przedstawili wnioski z przygotowanych przez te organy sprawozdań z działalności za rok 2013.  W końcowej części posiedzenia Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała – podziękował wszystkim członkom rady, członkom prezydium i zespołów rady, szefom organów izby, pracownikom biura oraz osobom współpracującym z radą za dobrą współpracę w czasie całej mijającej kadencji 2010-2014 i wyraził nadzieję, że delegaci na Zjazd DOIIB pozytywnie ocenią działalność Rady DOIIB w całej kadencji.
Termin następnego posiedzenie Rady DOIIB, pierwszego w IV kadencji, ustali wybrany na zjeździe przewodniczący Rady DOIIB.