Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OSTATNIE POSIEDZENIE RADY DOIIB W 2012 ROKU.

W dniu 20 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się  ostatnie w 2012 roku posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział Przewodniczący pozostałych organów Izby.
Obradom przewodniczył Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB. Po zatwierdzeniu porządku obrad wstępną analizę wykonania budżetu DOIIB za 11 miesięcy 2012 roku przedstawił Skarbnik – Pan Janusz Szczepański. Podkreślił on, że wydatki izby utrzymują się praktycznie na założonym w budżecie poziomie. Omówił też szczegółowe koszty działania poszczególnych organów DOIIB za 11 miesięcy 2012 r. Na podstawie dotychczasowej struktury kosztów i przychodów Janusz Szczepański przedstawił projekt prowizorium budżetowego DOIIB na rok 2013. Po dyskusji Rada podjęła uchwałę o przyjęciu prowizorium budżetowego na 2013 r. Przyjęto również uchwały dotyczące konferencji rekomendowanych oraz kosztów indywidualnego dofinansowania udziału członków DOIIB w szkoleniach i konferencjach. Pan Tadeusz  Olichwer – członek Prezydium Rady – przedstawił zebranym wnioski o zapomogi losowe dla członków DOIIB. Podjęto sześć uchwał w sprawie przyznania zapomóg finansowych. W końcowej części obrad została poruszona sprawa procedur, stosowanych przez OKK DOIIB, a związanych z wymaganiami formalnymi, stawianymi kandydatom do uprawnień budowlanych w postępowaniach kwalifikacyjnych w zakresie potwierdzania zgodności z oryginałami kopii dokumentów, składanych przez tych kandydatów. Wywiązała się burzliwa dyskusja w tej sprawie gdyż, zdaniem wielu członków Rady DOIIB, wymagania Komisji Kwalifikacyjnej w tym zakresie  nie mają prawnego uzasadnienia. Innego zdania byli przedstawiciele OKK, którzy powoływali się na stosowne przepisy, w tym przepisy KPA. Przewodniczący Rady, zaproponował powrót do tej dyskusji po lepszym rozeznaniu sprawy na kolejnym posiedzeniu Rady w 2013 r. Poinformował on również, że 10 stycznia 2013r. odbędzie się robocze spotkanie w sprawie projektu budżetu DOIIB na rok 2013, który to projekt będzie przedstawiony do dyskusji delegatom na XII Okręgowy Zjazd DOIIB. Pierwsze posiedzenie Prezydium Rady DOIIB zapowiedziane zostało na 16 stycznia 2013r., a pierwsze posiedzenie Rady – na dzień 14 lutego 2013r.  
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim członkom Rady, Przewodniczącym Organów DOIIB oraz pracownikom Biura za dobrą pracę na rzecz dolnośląskiej izby.  
Posiedzenie zakończyło spotkanie wigilijne, podczas którego Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne, a zebrani (w tym pracownicy Biura DOIIB) podzielili się opłatkiem.