Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OSTATNIE POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY DOIIB W KADENCJI 2014-2018

W dniu 15 marca 2018 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się 28 posiedzenie Okręgowej Rady DOIIB i ostatnie w IV kadencji 2014-2018. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB.  Posiedzenie prowadził Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB.

Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych, a także zasiłkach z tytułu urodzenia dziecka. W dalszej części obrad przyjęto sprawozdanie Okręgowej Rady DOIIB z działalności w roku 2017 oraz przyjęto projekty uchwał zjazdowych, w tym regulaminu, porządku obrad i budżetu na rok 2018. Sprawy przygotowań do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB (21.04.2018 r.) przedstawił Tadeusz Olichwer – Sekretarz Rady DOIIB.  Omówiono sprawy związane z udziałem DOIIB w Targach Budownictwa i Kamieniarstwa TARBUD 2018 w dniach 23-24 marca 2018 r. oraz  organizacją przez DOIIB wydarzeń, dotyczących obchodów Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa. Sprawy te referowali: Grażyna Kaczyńska oraz Rainer Bulla. Piotr Zwoździak przedstawił stan przygotowań do IV zawodów DOIIB w narciarstwie alpejskim, które odbędą się w dniu 18.03.2018 r. w Zieleńcu.

Eugeniusz Hotała przedstawił informacje ze spotkania z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Panem Arturem Soboniem, które miało miejsce podczas posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 14 marca 2018 r. w Warszawie. Pan Minister poinformował zebranych o pilnych pracach nad specustawą mieszkaniową oraz o tym, że Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz ustawa o zawodzie architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty nie są przewidziane do procedowania w najbliższym czasie. Trwają wprawdzie prace związane z inwentaryzacją dotychczasowego rezultatu działań nad zapisami tych ustaw ale nie są to obecnie priorytetowe zadania. Minister zapewnił o woli dobrej współpracy z naszym samorządem zawodowym we wszystkich sprawach.

W dalszej części obrad dyskutowano nad projektem regulaminu dotyczącego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Projekt ten będzie prawdopodobnie przyjęty przez Krajową Radę PIIB jeszcze w tej kadencji, pomimo różnych zastrzeżeń formułowanych przez wiele izb okręgowych. Rada DOIIB uznała, że tak ważny dla wszystkich członków izby dokument powinien być dyskutowany i ewentualnie przyjęty przez Krajowy Zjazd. Nikt z członków Okręgowej Rady DOIIB nie kwestionował konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gdyż ta sprawa dla każdego członka izby, wykonującego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jest oczywista. Kontrowersje budzi to, czy wykonywanie tego etycznego obowiązku powinno być rejestrowane w izbie i czy oraz w jaki sposób obowiązek ten powinien być egzekwowany. Te ostatnie elementy związane byłyby z bardzo dużymi kosztami administracyjnymi i kosztami postępowań dyscyplinarnych, na które izby nie stać. Rada przyjęła w tej sprawie stanowisko, w którym zwraca uwagę na potrzebę dyskusji nad tą sprawą podczas obrad Krajowego Zjazdu.      

Janusz Szczepański – Skarbnik Rady DOIIB przedstawił stan realizacji prowizorium budżetowego za 2 miesiące 2018 r. Wszystkie wydatki izby w tym okresie mieściły się bezpiecznie w ramach przewidzianych kwot. 

Rada ustaliła termin następnego posiedzenia nowo wybranej przez zjazd Rady DOIIB na dzień 27 kwietnia 2018 r., aby jeszcze przed końcem miesiąca kwietnia Rada mogła się ukonstytuować i prowadzić jak najszybciej normalną działalność finansową i statutową.     

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała wręczył wszystkim członkom Rady oraz Przewodniczącym organów okolicznościowe listy z podziękowaniami za pracę w całej kadencji oraz wymienił krótko najważniejsze osiągnięcia Rady w ostatnich 4 latach. Podziękowania złożone zostały również dla Radcy Prawnego – Ewy Karkut-Żabińskiej oraz Kierownika Biura DOIIB – Izabeli Orzeł, a także Małgorzacie Czajkowskiej i pozostałym pracownikom Biura. Rada złożyła również serdeczne podziękowanie dla jej Przewodniczącego.