Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Obwodowe Zespoły Członkowskie (OZC)

Rada DOIIB podjęła w dniu 16.12.2010 r. ważną uchwałę o zasadach powoływania pomocniczych zespołów Rady, zwanymi Obwodowymi Zespołami Członkowskimi, które mogą powstawać i działać w obwodach wyborczych DOIIB w kadencji 2010-2014. W uchwale określone zostały rodzaje oraz zasady prowadzenia działalności statutowej, które będą mogły być prowadzone przez OZC.
Jest to nowe pole do aktywności społecznej Delegatów na Zjazdy Okręgowe oraz innych członków Dolnośląskiej Izby na rzecz naszego samorządu zawodowego i jego członków, szczególnie w obwodach wyborczych, oddalonych od siedziby DOIIB.
Działalność w OZC jest dobrowolna ale jestem przekonany, że nie zabraknie chętnych Delegatów i Członków DOIIB do podjęcia działalności na rzecz naszego środowiska inżynierów budownictwa.
Uchwała Rady DOIIB w sprawie OZC jest pierwszą taką inicjatywą w całej PIIB. Nie mając żadnych wcześniejszych przykładów otwieramy być może nowy, ważny rozdział w działalności Izby. Będziemy z pewnością ulepszać zapisy tej uchwały, jeśli zajdzie taka konieczność.
Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą i zgłaszania do Biura Izby deklaracji zamiarów tworzenia Obwodowych Zespołów Członkowskich.

Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB

W załączeniu tekst uchwały z załącznikiem.