Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADY RADY DOIIB Z UDZIAŁEM PREZESA KRAJOWEJ RADY PIIB (09.03.2017 r.)

W dniu 9 marca 2017 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się drugie w roku 2017 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB. Posiedzenie zaszczycił swa obecnością Prezes Krajowej Rady PIIB – Andrzej Roch Dobrucki. Posiedzenie prowadził Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB.

 

Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych, a także zasiłkach z tytułu urodzenia dziecka. W roku 2016 przyznano  72 zasiłki z tego tytułu. W dalszej części obrad dyskutowano o potrzebie modernizacji i rozbudowy środowiska IT w biurze DOIIB oraz o potrzebie remontu piwnic i elewacji budynku siedziby. Podjęto uchwały w sprawie kosztów tych niezbędnych przedsięwzięć remontowych oraz instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w biurze. Uznano również, że Rada DOIIB zwróci się do XVI Okręgowego Zjazdu w sprawie zgody na zakup działki pod budowę nowej siedziby dolnośląskiej izby. 

 

Prezes KR PIIB – Pan Andrzej Roch Dobrucki przedstawił dotychczasowe działania KR PIIB w sprawie zakupu nieruchomości pod siedzibę PIIB w Warszawie oraz stan prac nad wyborem wykonawcy modernizacji i remontu zakupionej nieruchomości przy ul. Kujawskiej w Warszawie z przeznaczeniem na siedzibę. Prezes zwrócił się też wcześniej do Rady DOIIB o udzielnie pożyczki na pokrycie części kosztów niezbędnych prac budowlanych. Na etapie tworzenie biznesplanu pod tę inwestycję zakładano zaciągnięcie pożyczki bankowej lub pożyczki w okręgowych izbach, które mają dość znaczne środki finansowe na lokatach bankowych.  W dyskusji ,po wystąpieniu Prezesa, pojawiały się głosy, że jesteśmy jedną izbą i nawet można by przekazać pewne środki finansowe w formie darowizny dla PIIB na ten ważny cel, gdyż PIIB nie ma do tej pory własnej siedziby. W dyskusji uznano, że zgodnie z ustawą majątkiem okręgowej izby zarządza właściwa rada tej izby, stąd podjęto uchwałę o zgodzie na udzielenie Krajowej Radzie PIIB pożyczki w kwocie do 700 tys. zł na sfinansowanie remontu i modernizacji zakupionego budynku pod siedzibę PIIB w Warszawie. 

 

W dalszej części obrad przyjęto sprawozdanie Okręgowej Rady DOIIB z działalności w roku 2016 oraz przyjęto projekty uchwał zjazdowych, w tym regulaminu i porządku obrad. Omówiono sprawy związane z organizacją jubileuszowej Gali Inżynierskiej (8.09.2017r.) oraz innych wydarzeń, dotyczących obchodów XV – lecia DOIIB w roku 2017. Piotr Zwoździak przedstawił przebieg i wyniki udanych III zawodów DOIIB w narciarstwie alpejskim, które odbyły się w dniu 4.03.2017 r. w Siennej na stokach Czarnej Góry. 

 

Prezes PIIB przedstawił podjętą w dniu 1.03.2017r. przez KR PIIB uchwałę o zasadach podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków naszej izby. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez inżynierów budownictwa – członków PIIB, będzie obowiązkiem. Szczegóły dotyczące tego obowiązku, funkcjonującego od dawna w innych samorządach zawodowych w Polsce i w Europie, będą ustalone przez KR PIIB do końca 2017r. Prezes PIIB poinformował także o aktualnych pracach nad nową ustawą o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa, prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ustawa ta będzie dotyczyła m.in. zasad działania naszego samorządu zawodowego oraz wymagań w zakresie uzyskiwania uprawnień budowlanych. Nie można wykluczyć, że te nowe regulacje pojawią się jeszcze przed wakacjami sejmowymi.

 

Następne posiedzenie Rady DOIIB odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017r., a obrady XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego będą miały miejsce w dniu 8 kwietnia 2017 r.