Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADY PREZYDIUM RADY DOIIB

W dniu 17 września 2014 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się trzecie posiedzenie Prezydium Rady DOIIB w kadencji 2014-2018. W posiedzeniu wzięli udział w charakterze gości przewodniczący pozostałych organów DOIIB.

Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała – witając zebranych, poinformował o przyznanych przez Krajową Radę PIIB złotych i srebrnych odznakach honorowych PIIB dla członków DOIIB, które wręczone będą podczas uroczystej Gali Inżynierskiej 2014 w dniu 23.09.2014 r.    

Prezydium Rady uznało, że od 1 stycznia 2015 r. zmieni się w DOIIB sposób wydawania zaświadczeń o przynależności do izby. Biuro izby nie będzie już wysyłać zaświadczeń w formie papierowej, a zamiast tego każdy członek będzie pobierał sam z portalu internetowego PIIB elektroniczne zaświadczenie o przynależności do DOIIB. Na indywidualną prośbę członka biuro DOIIB wyśle mu drogą pocztową zaświadczenie, wygenerowane również elektronicznie. Prezydium podjęło stosowną uchwałę w tej sprawie i uznało, że każdy członek DOIIB otrzyma wraz z październikowym numerem „Inżyniera Budownictwa” informację o zmianie sposobu wydawania zaświadczeń o przynależności do izby. DOIIB będzie już dziewiątą izbą okręgową, w której zaświadczenia takie pobierane są w wersji elektronicznej przez członków izby. W niektórych izbach taka praktyka stosowana jest już od 2 lat.

Podczas posiedzenia Prezydium dyskutowano o sposobie rozpatrzenia i realizacji wniosków, zgłoszonych na XIII Zjeździe DOIIB, w związku z przygotowanym projektem uchwały Rady DOIIB, który będzie dyskutowany przez nią w dniu 16 października 2014 r. Dyskusja dotyczyła także innych projektów uchwał, które będą omawiane na tym posiedzeniu Rady, w tym o zmianie regulaminu konkursu Inżynier Roku oraz zmianie regulaminu, dotyczącego działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich (OZC).

Przewodniczący Rady przedstawił dotychczasowe starania o przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE szkoleń dla członków DOIIB. Z uwagi na brak ogłoszeń o konkursach na lata 2015-2020 oraz w związku z licznymi wątpliwości w sprawie tematyki ewentualnych konkursów na szkolenia, członkowie Prezydium uznali, że obecnie nie ma możliwości otrzymania środków na satysfakcjonujące członków izby programy szkoleniowe.

Prezydium uznało, że planowane spotkanie programowe delegatów na Zjazd DOIIB w dniu 13.12.2014 r. w hotelu Wrocław powinno mieć charakter konferencji programowej. Na zakończenie obrad Skarbnik Rady przedstawił analizę wykonania budżetu, a przewodniczący Rady poinformował zebranych o stanie przygotowań do Forum Inżynierskiego DOIIB w Lasocinie (19.09.2014 r.) i Dolnośląskiej Gali Inżynierskiej we Wrocławiu (23.09.2014 r.). Omawiano także bieżące sprawy, związane z funkcjonowaniem biura i utrzymaniem majątku DOIIB.