Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADY PREZYDIUM ORAZ RADY DOIIB

W dniu 10 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyły się drugie posiedzenia Prezydium i trzecie posiedzenie Rady DOIIB w kadencji 2014-2018. W posiedzeniu rady wzięli udział w charakterze gości przewodniczący wszystkich pozostałych organów DOIIB.
Przewodniczący rady – Eugeniusz Hotała – witając zebranych, poinformował o przebiegu XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB w Warszawie oraz podkreślił, że aż 8 członków DOIIB będzie pełnić funkcje w krajowych organach PIIB.   
Podczas posiedzenia prezydium dyskutowano o sposobie rozpatrzenia i realizacji wniosków zgłoszonych na XIII Zjeździe DOIIB. Jest już przygotowane wstępne stanowisko członków Prezydium w tej sprawie, które będzie przedstawione całej radzie. Szczególne emocje budzi wniosek o przeniesienie obecnej siedziby izby z uwagi na utrudnienia w odjeździe do niej i trudności w znalezieniu miejsc parkingowych dla interesantów. Budowa nowej siedziby lub remont istniejącego obiektu budzi jednak wiele kontrowersji, a tę sprawę rozstrzygnąć powinien jeden z najbliższych zjazdów. W związku z postulatami przeniesienia siedziby izby podjęto decyzję o rezygnacji z wykonania instalacji klimatyzacyjnej w całym budynku obecnej siedziby DOIIB.  Zdecydowano też o podjęciu intensywniejszych działań w zakresie sprzedaży nieruchomości DOIIB w Przesiece.
Przewodniczący rady podjął starania o przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE szkoleń dla członków DOIIB i zaprosił doświadczoną firmę w przygotowywaniach wniosków i kompleksowym prowadzeniu projektów szkoleniowych, prowadzącą z dobrym skutkiem od 4 lat takie szkolenia w Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Przedstawiciele firmy zaprezentowali dotychczasowe osiągniecia w zakresie pozyskiwania środków finansowych na szkolenia inżynierów budownictwa oraz organizacje misji gospodarczych. Członkowie rady mieli możliwość zadawania szczegółowych pytań, a wyjaśnienia specjalistów pomogą podjąć decyzję o ewentualnym rozpoczęciu działań w sprawie pozyskania środków i skutecznej realizacji projektów.
Na zakończenie obrad Skarbnik rady przedstawił analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze, a Przewodniczący rady poinformował zebranych o stanie przygotowań do Forum Inżynierskiego DOIIB w Lasocinie (19.09.2014 r.) i Dolnośląskiej Gali Budowlanych we Wrocławiu (23.09.2014 r.).   Poinformował również o podpisaniu umowy z nowym najemcą lokalu gastronomicznego w siedzibie DOIIB.   Najbliższe posiedzenie Prezydium i Rady planowane jest w dniu 28.08.2014 r.
Po zakończeniu obrad rozpoczęło się szkolenie dla członków Rady DOIIB, które przeprowadziła Pani mec. Jolanta Szewczyk.