Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADY FORUM INŻYNIERSKIEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA

    18 września 2015 roku w Brunowie koło Lwówka Śląskiego  obradowało Forum Inżynierskie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. To wydarzenie tradycyjnie już otwiera corocznie organizowane przez DOIIB Dolnośląskie Dni Budownictwa. Na forum spotykają się przedstawiciele dolnośląskiej administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego z dolnośląskimi inżynierami, by rozmawiać o problemach nurtujących nasze środowisko.
    W obradach forum wzięli udział: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Alicja Meusz, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Barbara Nowak-Obelinda, zastępca kierownika Oddziału Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Stanisław Chajec, prezes Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Tadeusz Nawracaj, członek Rady Krajowej Izby Architektów RP – Jacek Miller oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego i kierownicy wydziałów administracji budowlanej z całego Dolnego Śląska. Wśród uczestników forum byli także przewodniczący okręgowych izb – śląskiej, opolskiej i podkarpackiej no i oczywiście wielu członków DOIIB, którzy są delegatami na zjazd.
    Obrady trwały od dziesiątej do siedemnastej i były rozłożone na cztery sesje. Tematem pierwszej sesji były: „Warunki działalności inżynierów budownictwa w świetle aktualnych przepisów prawnych”. Mecenas Krzysztof Zając wygłosił wykład: „Podstawowe zastrzeżenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do aktualnych przepisów Prawa budowlanego”, w którym między innymi mówił o tym, że Krajowa Rada PIIB zdecydowała się wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na niezgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy „deregulacyjnej”, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ożywioną dyskusje oraz skrajnie zróżnicowane opinie wywołała sprawa obowiązku określania przez projektanta obszaru oddziaływania obiektu budowlanego i konsekwencji błędów przy wyznaczaniu tego obszaru oraz roli organów architektoniczno-budowlanych w tym zakresie.  
    Tematem drugiej części forum były: „Przykłady trudności w interpretacji aktualnych przepisów w postępowaniach organów administracji budowlanej”. Tu głos zabierali Stanisław Chajec z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Barbara Nowak-Obelinda – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która wygłosiła wykład: „Formy ochrony zabytków; uprawnienia konserwatora w przygotowaniu procesu budowlanego, w procesie budowlanym i w planowaniu przestrzennym. Współpraca z inżynierami”.
    Trzeciej część spotkania poświęcona była: „Warunkom działalności inżynierów budownictwa w świetle aktualnych przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego”. Alicja Meusz, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego mówiła o: „Jakości danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w procesie inwestycyjnym”. Z kolei Gabriel Marek – Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Wrocławia mówił o tym jak stosować przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego w praktyce. Jego interesujące wystąpienie było zilustrowane wieloma konkretnymi przykładami i wzbudziło duże zainteresowanie słuchaczy.
    Czwarta część forum była próbą podsumowania poruszanych problemów w formie panelu dyskusyjnego. Uczestnicy panelu prowadzonego przez Piotra Zwoździaka – rzecznika prasowego DOIIB  wyrażali swoje opinie na temat zmian legislacyjnych, których bardzo wiele było w ostatnim czasie i po wymianie zmian doszli do wniosku, że praca inżyniera budownictwa staje się coraz trudniejsza – wzrasta odpowiedzialność przy jednoczesnym zwiększeniu tempa pracy i coraz większej niejasności tworzonych przepisów prawa. Uznano, że należy kontynuować ideę corocznych spotkań dyskusyjnych w takim gronie, które zebrało się na tegorocznych obradach Forum Inżynierskiego DOIIB.
    Po obradach był czas na wieczorne dyskusje i rozmowy o bieżących problemach działalności samorządu zawodowego i innych sprawach, dotyczących naszego środowiska.
    Obrady forum były rejestrowane cyfrowo. Wszyscy członkowie DOIIB będą mogli je obejrzeć, oglądając programy telewizji internetowej, którą DOIIB uruchamia w październiku 2015 r.

 

Fot. Agnieszka Gołuch