Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADY FORUM INŻYNIERSKIEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA

19 września 2014 roku w Lasocinie koło Pieszyc obradowało Forum Inżynierskie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. To wydarzenie, tradycyjnie już, otwiera corocznie organizowane przez DOIIB Dolnośląskie Dni Budownictwa. Na forum spotykają się przedstawiciele dolnośląskiej administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego z dolnośląskimi inżynierami, by rozmawiać o najważniejszych problemach nurtujących nasze środowisko.

 

W tym roku w obradach wzięli udział: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Barbara Skultecka, Dyrektor Wydziału infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Jarosław Barańczak, kierownicy oddziałów w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Aneta Klimczak i Mariola Pacholak, Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – Agnieszka Znamiec, Prezes Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Tadeusz Nawracaj, członek Rady Krajowej Izby Architektów RP – Jacek Miller, oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego i kierownicy wydziałów administracji budowlanej z całego Dolnego Śląska. Wśród uczestników forum byli także przewodniczący okręgowych izb – mazowieckiej, podkarpackiej i śląskiej no i oczywiście wielu członków DOIIB.

 

Jednym z tematów obrad były sprawy związane ze współpracą Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z organami DOIIB w zakresie dbałości o właściwe wykonywanie zawodu inżyniera przez członków izby. Duże zainteresowanie i dyskusję wzbudziły również informacje o skutkach obowiązującej od 10 sierpnia 2014 roku tak zwanej ustawy deregulacyjnej, w wyniku której praca rzeczoznawcy budowlanego nie jest już wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i nie wiąże się z obowiązkiem przynależności do samorządu zawodowego. Mecenas Krzysztof Zając zapoznał zebranych z aktualnym stanem prac legislacyjnych nad ustawą o zmianie ustawy Prawo budowlane. Jacek Miller i Barbara Skultecka przedstawili swoje uwagi co do zapisów przygotowywanego Kodeksu Budowlanego. Ożywiona i twórcza dyskusja uczestników forum była potwierdzeniem, że środowisko budowlane mówi jednym głosem w sprawach dla niego ważnych. Wśród dyskutantów dominował niepokój o negatywne skutki wprowadzonych i planowanych zmian legislacyjnych dotyczących wykonywania zawodu inżyniera budownictwa oraz wynikające z nich realne zagrożenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

 

Ważnym elementem obrad była dyskusja o trudnych interpretacjach przepisów budowlanych, do której interesującym wprowadzeniem był wykład Gabriela Marka z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Wrocławia, który przedstawił realne trudne sytuacje, związane z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Był też czas na wieczorne dyskusje i rozmowy o bieżących problemach działalności samorządu zawodowego i innych sprawach, dotyczących środowiska budowlanego.
Zarejestrowane cyfrowo wykłady oraz cały przebieg obrad będą dostępne niebawem dla wszystkich członków DOIIB na stronie internetowej izby w zakładce „szkolenia przez internet”.

tekst: Agnieszka Środek

fot.: Agnieszka Gołuch