Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADY FORUM INŻYNIERSKIEGO DOIIB 2013 W LASOCINIE

Obchody Dolnośląskich Dni Budownictwa 2013, organizowanych przez DOIIB, rozpoczęło ważne wydarzenie, którym były obrady tradycyjnego Forum Inżynierskiego DOIIB w dniu 10.09.2013r. w Lasocinie (gm. Pieszyce). W obradach wzięli udział: Prezes PIIB – Andrzej Roch Dobrucki, przedstawicielka GUNB w Warszawie – Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Barbara Skultecka, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jan Spychała, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Igor Śmietański, kierownicy oddziałów w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Aneta Klimczak i Mariola Pacholak, Prezes Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Tadeusz Nawracaj, Przewodniczący Rad Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa (mazowieckiej, podkarpackiej, małopolskiej, śląskiej i opolskiej), Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB – Gilbert Okulicz-Kozaryn, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – Agnieszka Jońca oraz Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego i Kierownicy wydziałów administracji budowlanej z całego Dolnego Śląska. W obradach wzięło też udział wielu członków DOIIB.
Przedmiotem tegorocznych obrad były sprawy związane ze współpracą Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego z organami DOIIB w zakresie dbałości o właściwe wykonywanie zawodu inżyniera przez członków izby oraz aktualny stan prac legislacyjnych nad ustawą o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (w tym zawodu inżyniera budowlanego). Przedstawiono również projekty założeń do zmian w ustawie Prawo budowlane oraz założenia do ustawy Kodeks budowlany. Ożywiona i twórcza dyskusja uczestników Forum była potwierdzeniem, że środowisko budowlane mówi jednym głosem w sprawach ważnych dla naszego środowiska. Wśród dyskutantów dominował niepokój o negatywne skutki planowanych zmian legislacyjnych w zakresie tzw. deregulacji zawodu inżyniera budownictwa, która może skutkować obniżeniem jakości wykonywania zawodu inżyniera budownictwa oraz realnym zagrożeniem bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Nie zabrakło też dyskusji o tym, że nasz zawód nie jest jeszcze odbierany przez społeczeństwo jako zawód zaufania publicznego, pomimo prawie 12 lat funkcjonowania samorządu zawodowego. Korzystając z obecności Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego – Prezesa PIIB, poruszano też różne aktualne sprawy, związane z bieżącym funkcjonowaniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zarejestrowane wykłady oraz cały przebieg obrad będzie dostępny niebawem dla wszystkich członków DOIIB na stronie internetowej izby w zakładce „szkolenia przez internet”.

 

Fot. Agnieszka Gołuch