Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RADY DOIIB

W dniu 20. stycznia 2014 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Rady DOIIB z udziałem przewodniczących pozostałych organów izby.
Przedmiotem obrad były m.in. sprawy związane z przebiegiem dotychczasowych zebrań wyborczych oraz przygotowaniami do XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB. Odbyła się już większość zebrań wyborczych, a prawie 10% średnia frekwencja na tych zebraniach była jedną z najwyższych w skali kraju, choć nie jest to frekwencja zadowalająca. W dalszej części obrad Prezydium rozpatrzyło złożone wnioski o przyznanie zapomóg losowych oraz zapoznało się z informacjami o aktualnym stanie ilościowym członków DOIIB, przedstawionymi przez Grażynę Kaczyńską. Zwrócono uwagę na coraz większą liczbę członków, którzy decydują się na czasowe zawieszenie swojego członkostwa w izbie. Nadal jednak stan liczebny czynnych członków DOIIB nieznacznie przekracza 10 tysięcy.  
Przedstawiony został stan realizacji budżetu za 12 miesięcy roku 2013 i prace związane z przygotowaniem projektu budżetu na rok 2014, który będzie przedmiotem obrad XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB.
Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała – przedstawił informacje o aktualnym stanie prac sejmowych nad ustawą o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych, dotyczących szczególnie zawodu inżyniera budownictwa. Zmiany, proponowane w zapisach procedowanej ustawy, są jego zdaniem bardzo niekorzystne dla jakości wykonywania zawodu inżyniera budownictwa z uwagi na znaczne skrócenie lub nawet zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki zawodowej przez absolwentów uczelni na kierunku budownictwo. Dla wielu obecnych członków izby inżynierów budownictwa projekt ustawy przewiduje obowiązek dodatkowej przynależności do izby architektów, jeśli będą chcieli korzystać ze swoich ograniczonych uprawnień budowlanych w branży architektonicznej, co wiąże się z koniecznością opłacania dość wysokiej składki członkowskiej w tej izbie. W dyskusji poruszano problem coraz słabszego przygotowania absolwentów uczelni do wykonywania zawodu inżyniera budowlanego i coraz mniejszych możliwości prawnych wpływania samorządu zawodowego na programy studiów na kierunku budownictwo. Zwrócono uwagę na trudności w przekonywaniu parlamentarzystów do słusznych argumentów samorządów zawodowych.
Prof. Kazimierz Czapliński – przewodniczący OKK DOIIB – przedstawił wyniki ostatniej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Pod koniec pierwszej części posiedzenia omówiono stan prac nad sporządzaniem sprawozdań z działalności przez wszystkie organy izby, które będą przedmiotem oceny najbliższego Zjazdu DOIIB.
W drugiej części posiedzenia Prezydium Rady, które odbyło się z udziałem zainteresowanych członków Rady, analizowano szczegółowo strukturę przychodów i kosztów działalności DOIIB w roku 2013 oraz wstępny projekt budżetu na rok 2014, na podstawie informacji i zestawień przygotowanych przez Skarbnika DOIIB – Janusza Szczepańskiego. W dyskusji poruszano potrzebę zwiększenia aktywności w poszukiwaniu nowych form bezpośredniej działalności na rzecz członków, gdyż są na te cele środki finansowe. Projekt budżetu DOIIB będzie również przedmiotem dyskusji na najbliższym posiedzeniu Rady w dniu 13.02.2014 r.