Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RADY DOIIB

W dniu 26 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się szóste w tym roku posiedzenie Prezydium Rady DOIIB z udziałem Przewodniczących pozostałych organów izby.
Przedmiotem obrad były m.in. sprawy związane z dotychczasowym przebiegiem zebrań wyborczych w 11 z 34 obwodów wyborczych DOIIB oraz z przygotowaniami do XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2014. Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego do przygotowania XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2014 – Aleksander Nowak – przedstawił szczegółowe informacje o frekwencji na zebraniach wyborczych oraz branżową strukturę dotychczas wybranych delegatów na Zjazd. Uprawnionych do udziału w dotychczas odbytych zebraniach było 2865 członków DOIIB, a udział w zebraniach wzięło tylko 322 członków, co oznacza, że frekwencja wyniosła  11,2%. Wybrano już 50 delegatów, z których 44% stanowią delegaci wybrani po raz pierwszy do pełnienia tej funkcji.
Prezydium rozpatrzyło złożone wnioski o przyznanie zapomóg losowych. Przedstawiony został stan realizacji budżetu za 10 miesięcy roku 2013. Stwierdzono dobry stan realizacji budżetu, zarówno po stronie wydatków, jak i przychodów. Prezydium Rady poparło wniosek Przewodniczącego Rady – Eugeniusza Hotały – o wykonanie badania bilansu na koniec kadencji 2010-2014. Komisja Rewizyjna DOIIB również poparła ten wniosek, wskazując firmę, która ma wykonać to zadanie. Skarbnik Rady – Janusz Szczepański – przedstawił wstępną propozycję prowizorium budżetowego na rok 2014, która będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady w dniu 17.12.2013 r. Omówiono również inne sprawy, które będą przedmiotem tego ostatniego posiedzenia Rady w roku 2013, w tym sprawę możliwości wyposażenia pomieszczeń biurowych siedziby DOIIB w instalację klimatyzacyjną oraz analizy wybranych wydatków, wynikających z działalności Rady DOIIB. Omówione zostały działania w zakresie utrzymania i sprzedaży nieruchomości w Przesiece, podkreślając, że konieczna jest dyskusja i stosowne decyzje XIII Zjazdu w sprawie dalszych działań Rady w tej niełatwej sprawie.