Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RADY DOIIB

W dniu 12 września 2013 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się piąte w tym roku posiedzenie Prezydium Rady DOIIB z udziałem przewodniczących pozostałych organów izby.
Przedmiotem obrad były m.in. sprawy związane z przygotowaniami do zebrań wyborczych w 34 obwodach oraz przygotowaniami do XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2014. Zebrania wyborcze powinny się odbywać w IV kwartale 2013 r. oraz w styczniu 2014 r. Omawiano projekty uchwał dotyczących zebrań wyborczych oraz projekt uchwały, dotyczącej rozpatrzenia i sposobu realizacji wniosków zgłoszonych na XII Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB. Wypracowane stanowisko Prezydium w tych sprawach będzie przedstawione Radzie na najbliższym jej posiedzeniu w dniu 26 września 2013 r.  
Przedstawiony został stan realizacji budżetu za 8 miesięcy roku 2013. Stwierdzono dobry stan realizacji budżetu, zarówno po stronie wydatków, jak i przychodów. Prezydium rozpatrzyło złożone wnioski o przyznanie zapomóg losowych. Omówiono przebieg zakończonego Forum Inżynierskiego DOIIB w Lasocinie oraz przedstawiono stan przygotowań do Gali Inżynierskiej, która będzie odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. we Wrocławiu. Przedstawione i omówione zostały działania w zakresie utrzymania i sprzedaży nieruchomości w Przesiece, podkreślając, że konieczne jest przeprowadzenie pewnych prac zabezpieczających ją przed pogorszeniem się stanu technicznego.
Przedstawiona i dyskutowana była oferta Ergo Hestii w sprawie dodatkowej grupowej umowy ubezpieczeniowej NNW dla wszystkich członków DOIIB. Przedstawiono również informację o rozstrzygnięciu konkursu DOIIB  Inżynier Roku 2012 oraz o odznaczeniach państwowych i izbowych, przyznanych naszym członkom.