Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RADY DOIIB.

W dniu 5 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Prezydium Rady DOIIB z udziałem przewodniczących pozostałych organów izby.
Przedmiotem obrad były m.in. sprawy związane z rozpatrzeniem i sposobem realizacji wniosków zgłoszonych na XII Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB. Zebrani zapoznali się z opinią prawną w tej sprawie oraz opinią Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB. W dyskusji zastanawiano się nad możliwościami i skutkami realizacji zgłoszonych wniosków zjazdowych. Wypracowane stanowisko Prezydium w tych sprawach będzie przedstawione Radzie na najbliższym jej posiedzeniu.  
Przedstawiony został stan realizacji budżetu za 5 miesięcy roku 2013. Stwierdzono dobry stan realizacji budżetu, zarówno po stronie wydatków, jak i przychodów.  
Prezydium rozpatrzyło złożone wnioski o przyznanie zapomóg losowych. Uznano, że wniosek o zmianę zasad przyznawania tych zapomóg nie jest uzasadniony, a obowiązujący regulamin w tym zakresie nie wymaga zmian w tej kadencji Rady DOIIB.
Omówiono dotychczasową działalność Obwodowych Zespołów Członkowskich Rady DOIIB i uznano, że są zagadnienia, które trzeba by uwzględnić w nowym regulaminie działania tych zespołów, ale jest to już zadanie dla nowej Rady DOIIB, gdyż wraz z zakończeniem XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2014 zakończy się działalność dotychczas powołanych OZC. Nowe zespoły będą mogły być powoływane na mocy nowej uchwały Rady. Podkreślano dużą aktywność OZC i ich pożyteczną pracę dla lokalnych środowisk i członków izby.
Przedstawione i omówione zostały działania w zakresie utrzymania i sprzedaży nieruchomości w Przesiece, podkreślając, że jest już pewne konkretne zainteresowanie zakupem tej nieruchomości.
Przedstawione zostały przygotowania do zebrań w okręgach wyborczych, które odbędą się jesienią 2013 r. i na początku roku 2014. Dyskutowano nad nową formą organizacji szkoleń dla członków DOIIB we współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz innymi instytucjami, zajmującymi się profesjonalnymi szkoleniami inżynierów budownictwa.
Zapoznano zebranych z przygotowaniami do XII Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który odbędzie się
w dniach 28-29 czerwca 2013 r.