Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RADY DOIIB

W dniu 17 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Prezydium Rady DOIIB z udziałem przewodniczących pozostałych organów izby.
Przedmiotem obrad były m.in. sprawy związane z otrzymanymi ekspertyzami prawnymi, dotyczącymi skutków podatkowych korzystania przez członków DOIIB ze szkoleń i literatury fachowej, świadczonych dla nich przez DOIIB. Ekspertyzy prawne jednoznacznie potwierdzają, że świadczenia szkoleniowe izb okręgowych dla swoich członków nie mają charakteru nieodpłatnych świadczeń (są to świadczenia ekwiwalentne), stąd nie wynika z nich żaden obowiązek podatkowy. Niestety istnieje już jedna odmienna indywidulana interpretacja podatkowa dla jednej z izb okręgowych, która stanowi, że udział członków izby inżynierów budownictwa w bezpłatnych szkoleniach, organizowanych przez okręgowe izby oraz korzystanie z dofinansowanej przez izbę literatury fachowej jest źródłem przychodu członków, stąd powinni oni wykazywać wartość tego  przychodu w rocznych zeznaniach podatkowych i odprowadzać  stosowny podatek dochodowy. Konieczne będzie więc zajęcie w tej sprawie jednoznacznego stanowiska przez Ministra Finansów i zaskarżanie do sądu administracyjnego tego stanowiska, jeśli będzie ono niekorzystne dla członków izby.
Prezydium Rady podjęło uchwałę, wyrażającą zdecydowany sprzeciw wobec prób przyjęcia przez Krajową Radę PIIB uchwały, nakładającej na wszystkich członków PIIB obowiązku dokumentowania podnoszenia przez nich swoich kwalifikacji zawodowych oraz obowiązku wykazywania się przez nich  zdobyciem określonej liczby punków szkoleniowych. Nie wykonanie tego obowiązku skutkowałoby sankcjami dyscyplinarnymi. Uchwała była konsultowana ze wszystkimi członkami Rady DOIIB, a jej uchwalony tekst został niezwłocznie przekazany do Biura Krajowej Rady PIIB. Zaproponowano również, aby ten problem był przedmiotem obrad najbliższego XII Zjazdu DOIIB.
Skarbnik DOIIB – Janusz Szczepański omówił wykonanie budżetu za I kwartał 2013 r., stwierdzając, że jest on realizowany prawidłowo –zgodnie z przyjętym prowizorium budżetowym.  W kolejnej części obrad Członek Prezydium Rady, Tadeusz Olichwer omówił wnioski, dotyczące zapomóg losowych dla członków DOIIB. Prezydium podjęło uchwały w sprawie ich przyznania. Pani Grażyna Kaczyńska przedstawiła plany w zakresie organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla członków DOIIB w 8-miu powiatach dolnośląskich, które odbędą się w maju 2013 r. Przewodniczący Rady poinformował, że tegoroczne Forum Inżynierskie odbędzie się w dniach 10-11 września w Lasocinie. Gala Budowlanych odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. we Wrocławiu.
Końcowa część posiedzenia Prezydium miała charakter otwarty. Na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XII Zjazdu Sprawozdawczego – Aleksandra Nowaka – na obrady przybyli członkowie tego zespołu oraz niektórzy delegaci, deklarujący gotowość pracy w zespołach zjazdowych. Omówiono stan przygotowań do tego zjazdu. Dyskutowano o regulaminie obrad, w tym o potrzebie zapewnienia kworum podczas podejmowania uchwał zjazdowych. Omówiono zakres prac poszczególnych zespołów zjazdowych.
Przewodniczący Rady przypomniał terminy najbliższego posiedzenia Rady, które odbędzie się 20. czerwca  2013 r. Planowane jest też posiedzenia Prezydium Rady w dniu 5. czerwca 2013 r.