Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RADY DOIIB.

W dniu 16 stycznia 2013 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Rady DOIIB z udziałem przewodniczących pozostałych organów izby.
Przedmiotem obrad były m.in. sprawy związane z analizą kosztów działalności izby w roku 2012 oraz z projektem budżetu na rok 2013, który będzie przedstawiony na XII Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB, przewidzianym w dniu 20.04.2013 r. Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała oraz Skarbnik – Janusz Szczepański podkreślali, że sytuacja finansowa izby jest dobra, ale dyskusja dotycząca racjonalizacji kosztów jest zawsze potrzebna. Dyskutanci, w tym przewodniczący organów, byli zgodni w tym, że w  ograniczaniu kosztów nie wolno zapominać o konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań statutowych przez wszystkie organy izby, a zadania te w sposób oczywisty muszą generować stosowne koszty. Zgodzono się z poglądem, że przewidywane zwiększone przychody izby, wynikłe ze zwiększonej wysokości składki członkowskiej, powinny być przeznaczone przede wszystkim na koszty bezpośredniej działalności na rzecz członków. Zaproponowano rozszerzenie dotychczasowej formuły działalności samopomocowej oraz zwiększenie dostępności do różnych form szkolenia, w tym internetowego. Zaproponowano, aby podczas spotkań w powiatach członkowie izby mieli dostęp do porad prawnych i technicznych w miejscu odbywania się tych spotkań. Dyskusja nad projektem budżetu na rok 2013 będzie miała jeszcze miejsce na najbliższych posiedzeniach Rady.
W kolejnej części obrad Członek Prezydium Rady, Tadeusz Olichwer omówił wnioski, dotyczące zapomóg losowych członkom DOIIB. Prezydium podjęło uchwały w sprawie ich przyznania.
Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego XII Zjazdu Sprawozdawczego – Aleksander Nowak przedstawił stan przygotowań do tego zjazdu. Dyskutowano o regulaminie obrad oraz o przygotowywanym sprawozdaniu z działalności Rady DOIIB za rok 2012.
W dalszej części posiedzenia dyskutowano o zasadach udostępniania członkom organów akt osobowych, znajdujących się w biurze izby. Sprawa ochrony danych osobowych dotyczy ich przetwarzania, zabezpieczania oraz udostępniania. DOIIB jest administratorem danych osobowych i musi należycie dbać o dostosowanie zasad korzystania z tych danych do obowiązujących przepisów. 
W końcowej części obrad przedstawiono informację o aktualnych i najbliższych działaniach Prezydium i Rady DOIIB. Pani Grażyna Kaczyńska poinformowała o przygotowaniach izby do udziału w targach TARBUD 2013 oraz o planowanych kolejnych spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych dla członków DOIIB w powiatach dolnośląskich. Przedstawiono informację o III Wrocławskim Seminarium Inżynierskim 2013 pr. „Beton i prefabrykaty betonowe w nowoczesnym budownictwie”, które jest planowane w dniu 28. lutego 2013 r. w Auli Politechniki Wrocławskiej.
Pan Andrzej Pawłowski przedstawił informację o udziale przedstawicieli DOIIB w Walnym Zjeździe Czeskich Uprawnionych Inżynierów i Techników w okręgu Hradec Kralove. Podczas tego zjazdu uhonorowano naszą koleżankę – Panią Annę Ficner, medalem 20-lecia Czeskiej Izby Uprawnionych Inżynierów i Techników.
Przewodniczący Rady przypomniał terminy najbliższych posiedzeń Rady, które odbędą się 14 lutego i 27 marca  2013 r.