Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RADY DOIIB

W dniu 18.10.2012 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Rady DOIIB  z udziałem Przewodniczących pozostałych organów Izby.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady DOIIB -Eugeniusz Hotała.
W pierwszej części posiedzenia, po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium Rady, Przewodniczący Rady przedstawił szczegóły propozycji realizacji uchwały nr 21/Z/2012 XI Zjazdu DOIIB w sprawie zmian w składzie Prezydium Rady. Zaznaczył, że zgodnie z wcześniejszymi decyzjami Rady w dniu 15.11.2012 r. odbędzie się procedura odwołania trzech Zastępców Przewodniczącego. Jest to trudna decyzja, gdyż trzeba będzie odwołać trzech Zastępców, z których każdy sumiennie i w sposób odpowiedzialny realizuje wiele ważnych obowiązków, dobrze służącym członkom DOIIB. Jest to bezprecedensowa sytuacja, która nie miała jeszcze miejsca w żadnej z okręgowych izb PIIB. Decyzja Delegatów w tej sprawie, podjęta podczas obrad XI Zjazdu DOIIB, nie pozostawia jednak Radzie żadnego wyboru, pomimo dość dużych wątpliwości co do celowości tak drastycznego zmniejszenia liczby Zastępców Przewodniczącego Rady rok przed końcem obecnej kadencji, które może doprowadzić do spadku intensywności i jakości działań Rady. Dyskutanci podkreślali, że wnioski Delegatów na Zjazdy powinny być dyskutowane merytorycznie przed głosowaniem, czego nie było można przeprowadzić podczas obrad ostatniego Zjazdu DOIIB z uwagi na przyjętą procedurę głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem wniosków.  
W dalszej części obrad przystąpiono do omówienia złożonych wniosków o zapomogi losowe członków Izby, które przedstawił Pan Tadeusz Olichwer – Zastępca Przewodniczącego Rady. Prezydium podjęło uchwałę w tej sprawie.
Pan Janusz Szczepański, Skarbnik Rady DOIIB, przedstawił  informację o stanie realizacji budżetu za III kwartał 2012 r. Podczas analizy podkreślił, że  budżet wykonany jest średnio  w ok. 75%. W niektórych pozycjach może być nieznacznie przekroczenie, stąd  na najbliższe posiedzenie Rady będzie przygotowana drobna korekta budżetu.
W drugiej części obrad, która miała charakter otwarty (uczestniczyli też w niej niektórzy członkowie Rady) odbyła się dyskusja nad sposobem dalszego postępowania DOIIB, w związku z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę przy ul. Garbary 3-4. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę wykonania przeglądu technicznego budynku naszej siedziby oraz założenia reperów kontrolnych na ścianach budynku, przed rozpoczęciem ww. budowy.
W końcowej części Przewodniczący Rady przedstawił protokół z okresowej kontroli ZUS w biurze izby oraz sprawy związane z prawdopodobną zmianą najemcy restauracji Globtroter, znajdującej się w budynku siedziby DOIIB i będącej jej własnością.  
Na zakończenie obrad Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Rady DOIIB – prof. Krzysztof Parylak – przedstawił uwagi do rządowego projektu zmian w ustawie Prawo Budowlane. Dyskutanci podkreślali konieczność intensywnych działań Izby na szczeblu krajowym, sprzeciwiających się wielu złym rozwiązaniom w tym projekcie.