Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RADY DOIIB.

W dniu 30 listopada 2011r.  w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady DOIIB z udziałem Przewodniczących pozostałych organów Izby oraz Radcy prawnego. W posiedzeniu uczestniczył również Przewodniczący Zespołu Prawno-Regulaminowego.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała.
W pierwszej części posiedzenia  Zastępca Przewodniczącego Rady, Andrzej Kudła omówił sprawę rozbiórki oficyny gospodarczej  w Przesiece.  Prezydium podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia kosztów tej rozbiórki.  Po dyskusji na temat potrzeby zmian w sposobie ochrony budynku siedziby DOIIB we Wrocławiu Prezydium podjęło również uchwałę w sprawie kosztów realizacji tej zmiany. Korzyści finansowe z przeprowadzenia tych zmian przedstawił Skarbnik –  Janusz Szczepański.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady przedstawił propozycje zmian do Regulaminu konkursu Inżynier Roku, przedstawionych przez Kapitułę oraz wskazał na potrzebę ustanowienia medalu „Zasłużony dla DOIIB”. Podczas dyskusji w tej sprawie  głos zabrał m.in. Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Pawłowski, który zwrócił uwagę na  sposób wskazania osoby do nagrody. Jego zdaniem  nominacja powinna należeć do Kapituły tego medalu. Przewodniczący Rady zaapelował o zgłaszanie propozycji zmian do Regulaminu konkursu „Inżynier Roku”  do członków Kapituły, aby zmiany w regulaminie wprowadzone zostały jeszcze w roku 2011, a więc przed oficjalnym  terminem zgłaszania kandydatów za rok 2011. Skarbnik Izby przedstawił stan realizacji budżetu za 10 miesięcy 2011 roku i zaznaczył, że będzie potrzebna niewielka korekta budżetu  roku 2011 w związku z ze wzrostem kosztów działalności 2 organów i zwiększonym napływem wniosków o zapomogi losowe. 
Druga część posiedzenia miała charakter otwarty. Uczestniczyli w niej również zaproszeni  przedstawiciele Podkarpackiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa oraz członkowie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB.
Podczas posiedzenia omówiono temat wdrożeń szkoleń on-line w DOIIB. Przewodniczący Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa –  Zbigniew Detyna  oraz informatyk z tej Izby –  Paweł Olech przedstawili własne doświadczenia w tym zakresie oraz omówili niezbędny zakres działań w celu organizacji laboratorium interaktywnego dla celów szkoleniowych  w DOIIB. W dyskusji podkreślana była jednoznacznie konieczność prowadzenia w DOIIB szkoleń przez internet.  W ciągu najbliższego miesiąca przygotowany zostanie program działań Biura Izby w tej sprawie.
Zaproponowano, aby Izba Podkarpacka przedstawiła ofertę odpłatnego udostępniania przez internet zasobu posiadanych norm dla członków DOIIB, gdyby Krajowa Rada PIIB odstąpiła od realizacji uchwały X Krajowego Zjazdu w sprawie zapewnienia elektronicznego dostępu do Polskich Norm dla wszystkich członków Izby w całym kraju.