Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Obradowało Prezydium Rady DOIIB

W dniu 12.07.2011 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Rady DOIIB z udziałem Przewodniczących pozostałych organów Izby oraz Radcy Prawnego.
W posiedzeniu udział wziął również Przewodniczący Zespołu Prawno-Regulaminowego DOIIB.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium Rady, przystąpiono do omówienia propozycji zmian w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, opracowanej przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB.
Pan Krzysztof Parylak poinformował, że Zespół Prawno-Regulaminowy  przedyskutował te propozycje i doszedł do wniosku, że większość proponowanych zmian przepisów wystarczy umieścić w statucie i regulaminach, o których treści decyduje Izba.
Pani Ewa Żabińska wyjaśniła, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzygając skargę na zapisy w ustawach o samorządach zawodowych w części, w której mówi się o orzekanej karze skreślenia z listy członków izby, zwrócił uwagę na brak przepisów mówiących o możliwości zatarcia tej kary w jakimś czasie, albo o warunkach, których spełnienie umożliwiłoby ponowny wpis na listę członków. Dotychczasowe zapisy są niekonstytucyjne, ponieważ definitywnie i dożywotnio pozbawiają osobę, którą karnie skreślono z listy, możliwości wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana w ustawie w tym zakresie musi być dokonana.
Głos w dyskusji zabrał też Pan Andrzej Pawłowski, który stwierdził, że bardziej istotne byłyby działania na rzecz poprawy prawa budowlanego i innych przepisów związanych z budownictwem niż  uszczegółowianie ustawy samorządowej.
Następnie Prezydium Rady wysłuchało propozycji sposobu realizacji wniosków zgłoszonych na X Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Delegatów DOIIB, opracowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy.  Omówiono  każdy z wniosków dla ustalenia wstępnej wersji uchwały, jaka w tej sprawie będzie rekomendowana Radzie do podjęcia na posiedzeniu w dniu 05.09.2011 r. 
Podczas obrad omówiono również stan przygotowań do Forum Inżynierskiego w Polanicy Zdroju,  planowanego w dniach 7-8 września 2011 r., które zainauguruje obchody X – lecia naszej Izby, oraz organizacji innych przedsięwzięć związanych z tym jubileuszem.
Pani Anita Fokczyńska przedstawiła projekt programu seminarium pn.: „Inżynier środowiska- wyzwania, odpowiedzialność, perspektywy”. Poinformowała, że seminarium organizowane wspólnie z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz PZiTS o/Wrocław odbędzie się  na początku listopada br.