Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

W dniu 18 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się szóste posiedzenie Rady DOIIB w kadencji 2014-2018. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB.

Na początku posiedzenia przedstawione zostało nagranie z programu Telewizji Wrocław, który był emitowany w dniu 17.12.2014 r. Program poświęcony był problematyce samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i zawierał również obszerną relację z konferencji programowej Delegatów na Zjazd DOIIB, która odbyła się w 13 grudnia 2014 r. w Hotelu Wrocław. 

Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych. Przedstawiona została również informacja o stanie realizacji budżetu z 11 miesięcy 2011 r. Uznano, że budżet jest realizowany prawidłowo. Rada zatwierdziła również prowizorium budżetowe na rok 2015.

W dalszej części obrad członkowie Rady przyjęli uchwały, które dotyczyły zasad dofinansowania w roku 2015 udziału członków DOIIB w szkoleniach, konferencjach oraz pokrywania kosztów spotkań szkoleniowych w powiatach, organizowanych m.in. przez Obwodowe Zespoły Członkowskie.

Uznano, ze warto podjąć działania, które doprowadzą do zorganizowania w roku 2015 zawodów narciarskich dla członków DOIIB i ich rodzin. Takie postulaty padały również podczas obrad konferencji programowej Delegatów na Zjazd. Podsumowano wstępnie te obrady, uznając, że konferencja spełniła z nawiązką swoje zadanie, a kolejna konferencja powinna być zorganizowana w roku 2015. Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała podziękował Rzecznikowi Prasowemu DOIIB – Piotrowi Zwoździakowi oraz sekretarzowi Rady – Tadeuszowi Olichwerowi za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie konferencji pod względem organizacyjnym i merytorycznym. 

Członkowie różnych zespołów Rady przedstawili relacje ze swoich działań. Zespół Prawno-Regulaminowy przygotował protest w sprawie stopniowego pozbawiania inżynierów budownictwa możliwości wykonywania okresowych przeglądów budowli hydrotechnicznych, który został poparty przez Radę. Przedstawiono również wstępną propozycję, procedowaną w Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB, według której, skreślony z listy członków izby mógłby być przyjęty ponownie na listę członków izby dopiero po uczestnictwie w specjalnym szkoleniu. Rada wyraziła stanowczy sprzeciw wobec propozycji takiej regulacji, podkreślając absurdalność pomysłu i sprzeczność z ustawą samorządową, która nie narzuca takich rygorów dla kandydatów, ubiegających się o członkostwo w izbie. 

Pod koniec posiedzenia dyskutowano o wniosku zjazdowym, dotyczącym przeniesienia obecnej siedziby izby w inne miejsce. Powołany zespół przedstawi niebawem radzie DOIIB opinie w sprawie poparcia tego wniosku. Uznano, że w takim przypadku decyzję w tej sprawie powinien podjąć najbliższy Zjazd DOIIB, który odbędzie się 11 kwietnia 2015 r. Na tym zjeździe podejmowana będzie też sprawa sprzedaży nieruchomości w Przesiece.

Przewodniczący rady poinformował, ze najbliższe posiedzenie Prezydium Rady DOIIB odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 r., a kolejne posiedzenia Rady odbędą się w dniu 12 lutego oraz w dniu 12 marca 2015 r. Przedstawił też strukturę przygotowywanego sprawozdania z działalności Rady za rok 2014.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała podziękował wszystkim członkom rady, przewodniczący organów, radcy prawnemu oraz pracownikom biura za dobrą pracę w całym 2014 roku, służącą całemu dolnośląskiemu samorządowi inżynierów budownictwa. Złożył również wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne w pomieszczeniach lokalu gastronomicznego „Wyszynk”, zlokalizowanych w budynku siedziby DOIIB.