Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się czwarte posiedzenie Rady DOIIB w kadencji 2014-2018. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB.
Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała – witając zebranych, poinformował o przyznanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju honorowych odznakach „Zasłużony dla Budownictwa” sześciu członkom DOIIB, działającym w różnych organach izby. Poinformował również o centralnych uroczystościach Dnia Budowlanych, które odbędą się w dniu 2 października w Warszawie.
Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych.
Na wniosek Kapituły Konkursu Inżynier Roku zmieniono regulamin tego konkursu, przywracając przyznawane wcześniej nagrody pieniężne laureatom konkursu. Zdecydowano również, że takie nagrody otrzymają również tegoroczni laureaci. W dyskusji podkreślano, że Konkurs Inżynier Roku jest ważnym elementem działań Rady w zakresie podnoszenia prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa i należy dbać o to, aby ranga i zainteresowanie tym konkursem były właściwe.
Powołano nowy Zespół do spraw współpracy z zagranicą oraz Zespół do spraw zmiany siedziby DOIIB. Dyskusja o zmianie siedziby izby wywołana jest złożonym na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym DOIIB wnioskiem w tej sprawie i zobowiązaniem Rady do jego rozpatrzenia. Rada uznała, że aby właściwie rozpatrzyć ten wniosek należy dogłębnie rozpoznać celowość i możliwości (w tym finansowe) jego realizacji.  Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała – zaznaczył, że powołany Zespół powinien na początku swej działalności dobrze rozpoznać możliwości zaspokojenia potrzeb biura i organów izby w aktualnie eksploatowanym budynku. Obecna siedziba ma prestiżowe położenie, a trudności w znalezieniu miejsc parkingowych nie powinny być poważnym argumentem w dyskusji nad ewentualną potrzebą zmiany siedziby. Ewentualna konieczność zmiany siedziby DOIIB wiązałaby się z dużym zaangażowaniem organizacyjnym i finansowym izby, co mogło by się odbić niekorzystnie na realizacji zadań statutowych. Ustalono, że Rada podejmie decyzje o odrzuceniu lub przyjęciu wniosku do realizacji po przedstawieniu wyników prac Zespołu, a ewentualna decyzja o zmianie siedziby będzie podjęta przez Zjazd DOIIB.
W nawiązaniu do kolejnego wniosku zjazdowego, Rada podjęła uchwałę o zorganizowaniu w dniu 13 grudnia 2014 r. we Wrocławiu spotkania programowego delegatów na okręgowy zjazd DOIIB. Spotkanie to będzie poświęcone m.in. dyskusji nad projektem nowego programu działalności DOIIB, który przedstawiony zostanie do zatwierdzenia na najbliższym zjeździe DOIIB. Powołano również zespół ds. organizacji XIV Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w roku 2015.
Rzecznik prasowy DOIIB – Piotr Zwoździak – przedstawił aktualne i planowane działania, związane ze współpracą z mediami, mające na celu podnoszenie rangi i prestiżu zawodu inżyniera budownictwa oraz DOIIB.
Skarbnik DOIIB – Janusz Szczepański – przedstawił aktualny stan realizacji budżetu, podkreślając brak zagrożeń dla jego prawidłowej realizacji.
Zebrani zapoznali się z informacjami, dotyczącymi stanu przygotowań do organizacji Forum Inżynierskiego w dniach 19-20 września 2014 r. oraz uroczystej Gali w ramach Dolnośląskich Dni Budowlanych, która odbędzie się pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego w dniu 23 września 2014 r. w Centrum Kultury IMPART we Wrocławiu.
Przedstawione zostały informacje o udziale DOIIB, jako patrona merytorycznego, w IV Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 22-25 września 2014 r. w Katowicach oraz w Kongresie Mieszkaniowym – Dni Dewelopera, który odbędzie się w dniach 7-8 października 2014 r. w Centrum Kongresowym we Wrocławiu. Przewodniczący Rady przedstawił również stan przygotowań do organizacji 2 seminariów szkoleniowych pod koniec tego roku we Wrocławiu, które przeprowadzone zostaną dla DOIIB przez Brandenburską Izbę Inżynierów. Tematyka pierwszego seminarium dotyczyć będzie warunków wykonywania na terenie Niemiec zawodu inżyniera budownictwa przez polskich inżynierów, a drugie seminarium poświęcone będzie z przykładom rewitalizacji budynków wykonanych w technologii wielkiej płyty, zrealizowanym na terenie Niemiec.
Przedstawiono również aktualna sytuację prawną po wejściu w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r.  ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych i braku rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co znacznie utrudnia i komplikuje działalność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w rozpoczętej właśnie jesiennej sesji egzaminacyjnej. Najbliższe posiedzenie Prezydium Rady planowane jest w dniu 17.09.2014 r., a kolejne posiedzenia Rady planowane są w dniach: 16.10.2014 r. i 18.12.2014 r.