Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

W dniu 12 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się drugie posiedzenie Rady DOIIB w kadencji 2014-2018. W posiedzeniu rady wzięli udział w charakterze gości przewodniczący wszystkich pozostałych organów DOIIB.
Przewodniczący rady – Eugeniusz Hotała – witając zebranych, poinformował o nadaniu przez Krajową Radę PIIB odznak honorowych członkom DOIIB oraz o podpisaniu przez Prezydenta RP tzw. ustawy deregulacyjnej, która wejdzie w życie w sierpniu br. Pani Wiesława Grzelka-Zimmmermann  przedstawiła wyniki prac Składu Orzekającego, zaznaczając, że liczba członków DOIIB utrzymuje się od dłuższego czasu na jednakowym poziomie.  
Kolejną sprawą dyskutowaną przez zebranych był projekt nowego regulaminu przyznawania zapomóg losowych członkom DOIIB. Po dyskusji Rada podjęła uchwałę o przyjęciu nowego regulaminu i powołała zespół ds. przyznawania tych zapomóg. Nowy regulamin nie zmienia powszechnej zasady, że zapomogi przyznawane mogą być członkowi izby jedynie w przypadkach zdarzeń losowych lub najbliższej rodzinie zmarłego członka izby. O wysokości zapomóg będzie decydował powołany zespół, biorąc pod uwagę wielkość środków finansowych, przewidzianych na ten cel w budżecie.
W dalszej części obrad dyskusja zebranych dotyczyła potrzeby intensyfikacji szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków DOIIB. Rada powołała Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB, która opracuje program działań w tym zakresie. Uznano, że konieczna będzie szeroka współpraca izby ze stowarzyszeniami i instytucjami zajmującymi się różnymi formami doskonalenia zawodowego.        
Rada powołała Obwodowe Zespoły Członkowskie w 4 obwodach wyborczych: świdnickim, kamiennogórskim, dzierżoniowskim i kłodzkim. Wnioski w tej sprawie złożyli delegaci z tych obwodów. Podkreślano ważną rolę tych zespołów w różnorodnych działaniach na rzecz członków izby w tych obwodach.  Rada podjęła też uchwałę, w której określono ramowe zadania poszczególnych członków Prezydium Rady DOIIB. Przewodniczący rady podkreślił, że obowiązkiem każdego członka rady jest aktywny udział w jej pracach przez całą kadencję.
Skarbnik rady – Janusz Szczepański przedstawił stan realizacji budżetu za 5 miesięcy 2014 r. Uznał, że wynik realizacji budżetu jest pozytywny, zaznaczając, że są wystarczające środki na intensyfikację działalności samopomocowej i szkoleniowej. W związku z zakończeniem umowy z dotychczasowym najemcą lokalu gastronomicznego w budynku siedziby DOIIB, Rada wyraziła zgodę na wynajem tego lokalu nowemu najemcy.
Rozpoczęta została dyskusja nad sposobem realizacji wniosków, zgłoszonych przez delegatów podczas XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB.  Zapoznano się z opinia prawną i stanowiskiem Zespołu Prawno-Regulaminowego, dotyczącymi uwarunkowań prawnych ich realizacji.   Po dyskusji uznano, że wstępne stanowisko w tej sprawie przygotuje Prezydium Rady na swym posiedzeniu w dniu 10 lipca 2014 r.  Po tym posiedzeniu zaplanowano szkolenie dla członków rady.
Przewodniczący rady poinformował zebranych, że następne posiedzenie rady odbędzie się 17 września 2014 r., coroczne Forum Inżynierskie DOIIB odbędzie się 19-20 września 2014 r. w Lasocinie, a uroczysta Gala Budowlanych w dniu 23.09.2014 r. we Wrocławiu. Zwrócił też uwagę, na wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości DOIIB w Przesiece.      
Po zakończeniu posiedzenia rady odbyło się spotkanie dolnośląskich delegatów na XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB. Omawiane były wnioski skierowane na zajazd krajowy, przedstawiono kandydatury członków DOIIB do organów krajowej izby oraz formułowano postulaty w sprawie działalności PIIB w nadchodzącej IV kadencji. Uznano, że DOIIB reprezentuje duży potencjał liczebny i intelektualny, który powinien być wykorzystany w kształtowaniu wizerunku i intensyfikacji działalności statutowej PIIB.