Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

W dniu 24 października 2013 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się  posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział Przewodniczący pozostałych organów izby. Obradom przewodniczył Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB. W porządku obrad znalazły się przede wszystkim sprawy związane z przygotowaniami do wyborów delegatów na Zjazd Okręgowy DOIIB w kadencji 2014-2018 oraz z organizacją XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB. Rada przyjęła ostateczną wersję regulaminu zebrań wyborczych i innych dokumentów, dotyczących organizacji tych zebrań w 34 obwodach wyborczych DOIIB. Zebrania wyborcze w obwodach odbędą się w okresie od końca października 2013 r. do końca stycznia 2014 r. Wybranych zostanie 175 delegatów. Zespół Rady DOIIB ds. przeprowadzenia wyborów w obwodach wyborczych pod kierunkiem Aleksandra Nowaka przygotował szczegółowy harmonogram zebrań wyborczych, o którym poinformowani zostali wszyscy czynni członkowie DOIIB w zaproszeniach na zebrania, dołączonych do październikowego numeru „Inżyniera Budownictwa”. Zaproszenia wysyłane będą również pocztą przez Biuro DOIIB.  Rada podjęła również uchwałę w sprawie nowelizacji budżetu DOIIB na rok 2013. W zatwierdzonym wcześniej budżecie dokonano niewielkich przesunięć środków finansowych pomiędzy kilkoma pozycjami, uwzględniając aktualne potrzeby organów izby oraz dużą liczbę wniosków członków DOIIB o zapomogi losowe. Podjęto decyzję o zainstalowaniu w pomieszczeniach biurowych instalacji klimatyzacyjnej i ustalono limit wydatków na ten cel.
W dalszej części obrad podjęto uchwały w sprawie przyznania zapomóg losowych członkom DOIIB. 
Końcową część posiedzenia zdominowała sprawa pomysłu zorganizowania zawodów narciarskich DOIIB w roku 2014. Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała przypomniał zebranym, że organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i sportowym nie należy do ustawowych i statutowych zadań izby, stąd trzeba bardzo rozważnie podchodzić do wydatkowania środków ze składek członkowskich na takie cele. Składki członkowskie, przeznaczone na takie wydatki są obciążone podatkiem dochodowym. Stwierdził też, że do tej pory DOIIB nie wydawała środków na cele typowo integracyjne i sportowe, gdyż przynależność do izby ma charakter obowiązkowy na mocy ustawy, stąd i środki ze składek członkowskich wydawane były do tej pory w DOIIB wyłącznie na cele związane bezpośrednio z zadaniami ustawowymi i statutowymi. Pokreślił też, że inżynierów budownictwa powinno być stać na samodzielne opłacenie kosztów udziału w takich zawodach lub w imprezach o charakterze czysto integracyjnych. Izba może zafundować nagrody i pokryć niewielką część kosztów organizacyjnych. W dyskusji wielu członków Rady uważało, że należy jednak zlecić profesjonalnej firmie zewnętrznej (np. szkole narciarskiej) organizację zawodów i sfinansować w dużej części takie przedsięwzięcie. Podkreślano, że niektóre izby okręgowe organizują takie imprezy, a DOIIB nie podejmuje takich działań. Przewodniczący Rady i niektórzy jej członkowie uznali, że przedsięwzięcia tego typu są raczej domeną stowarzyszeń, do których przynależność jest dobrowolna.  Uznali, że należałoby w przyszłości ustalić jakiś limit wydatków na takie imprezy integracyjno-sportowe, który na przykład nie powinien przekroczyć 2% wpływów ze składek członkowskich, podkreślając równocześnie, że równoważna suma jest np. wydatkowana obecnie na pomoc losową członkom DOIIB. Ostatecznie Rada większością głosów podjęła uchwałę o zorganizowaniu zawodów narciarskich DOIIB w lutym 2014 r. i powołała zespół do ich przygotowania.      
Na zakończenie obrad ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady w dniu 17 grudnia 2013 r.