Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

W dniu 20 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się  trzecie w roku 2013 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział Przewodniczący pozostałych organów izby. Obradom przewodniczył Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB. W porządku obrad znalazły m.in. się sprawy związane z rozpatrzeniem i sposobem realizacji wniosków delegatów z XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB oraz inne sprawy, dotyczące bieżącej działalności izby. Rada zatwierdziła uchwały podjęte wcześniej przez Prezydium Rady DOIIB, dotyczące zapomóg losowych oraz sprzeciwu wobec pewnych uregulowań w projekcie uchwały Krajowej Rady PIIB, dotyczącej obowiązku zdobywania przez wszystkich członków izby punków za podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Rada przyjęła uchwały w sprawie kosztów organizacji Gali Inżynierskiej, która będzie miała miejsce we Wrocławiu w dniu 24 września 2013 r. oraz uchwałę w sprawie kosztów wdrożenia w DOIIB polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Zespół ds. nieruchomości w Przesiece przedstawił działania związane ze zbyciem tej nieruchomości, stwierdzając, że widać pewne zainteresowanie potencjalnych nabywców z zagranicy, ale trudno jest jednak oczekiwać szybkiej finalizacji sprzedaży. Przewodniczący zespołu – Andrzej Kudła – zaproponował pozostawienie dotychczasowej ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w Przesiece na najbliższe 12 miesięcy, gdyż nie ma konieczności sprzedaży obiektu za cenę poniżej wartości księgowej. Rada podjęła uchwałę o utrzymaniu dotychczasowych warunków sprzedaży nieruchomości w Przesiece przez najbliższy rok. Zastępca Przewodniczącego Rady – Andrzej Pawłowski – zaproponował drobną zmianę w Regulaminie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB, która umożliwi naszym członkom udział w bezpłatnych lub częściowo odpłatnych szkoleniach, organizowanych przez inne okręgowe izby. W kolejnej części obrad dyskutowano o zasadach kalkulacji kosztów prac, związanych z egzaminami na uprawnienia budowlane w OKK. Ważną częścią obrad była dyskusja nad sposobem realizacji wniosków, złożonych przez delegatów na XII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB. Przedstawiono opinię prawną w tej sprawie oraz stanowisko Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB, kierowanego przez prof. Krzysztofa Parylaka. W dyskusji wypracowano wspólne stanowisko członków Rady, które będzie przyjęte stosowną uchwałą na jej najbliższym posiedzeniu. Zastępca Przewodniczącego Rady – Aleksander Nowak – przedstawił stan przygotowań do XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB, który odbędzie się w kwietniu 2014 r. W połowie października 2013 r. rozpoczną się pierwsze zebrania wyborcze w obwodach wyborczych DOIIB, którymi, zdaniem członków Rady, powinny być powiaty, tak jak to było przed rozpoczęciem obecnej III kadencji. Wiążące uchwały Rady w tych sprawach podjęte zostaną 12 września na kolejnym posiedzeniu Rady. Przewodniczący organów DOIIB poinformowali o ich aktualnych działaniach. Poinformowano o rozpoczęciu robót budowlanych, związanych z przebudową budynku, sąsiadującego z siedzibą DOIIB oraz o czynnościach dotyczących monitorowania stanu technicznego budynku siedziby podczas prac budowlanych. Przedstawione zostały plany najbliższych wydarzeń szkoleniowo-integracyjnych oraz współpracy DOIIB z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami w celu zwiększenia dostępności różnorodnych szkoleń dla członków DOIIB.
Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie delegatów na XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB, na którym przedstawione i przedyskutowane zostały propozycje zmian w statucie i regulaminach PIIB oraz zgłoszone do tej pory wnioski zjazdowe. Przedstawiono kandydatury do zespołów i komisji Zjazdowych spośród dolnośląskich delegatów na Zjazd. Zjazd Sprawozdawczy PIIB odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 czerwca 2013 r.