Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

13 września  2012r.  w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu oprócz członków Rady  udział wzięli  Przewodniczący pozostałych organów Izby. Obradom przewodniczył  Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady DOIIB. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Grażyna Kaczyńska, Zastępca Przewodniczącego Rady, przedstawiła informację o uchwałach podjętych przez Skład Orzekający Rady DOIIB. Skład Orzekający na posiedzeniach w dniach 28 czerwca 2012 r., 26 lipca 2012 r. i 30 sierpnia 2012 r. podjął 38 uchwał. Uchwały dotyczyły indywidualnych spraw członków, tj. wpisu na listę członków DOIIB (144 osoby), zawieszenia w prawach członka DOIIB (183 osoby osób), skreślenia z listy członków DOIIB (50  osób) oraz wznowienia członkostwa (34 osoby).
Następnie przystąpiono do zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady z ostatniego posiedzenia w dniu 11.07.2012 r. Uchwały, dotyczące przyznania zapomóg losowych członkom DOIIB przedstawił Tadeusz Olichwer.
W kolejnym punkcie obrad Grażyna Kaczyńska, omówiła wniosek o utworzenie Obwodowego Zespołu Członkowskiego w obwodzie jaworskim (obwód wyborczy DOIIB nr 5), który jest już czwartym z kolei takim zespołem. W 2011 roku powołane zostały dwa Obwodowe Zespoły Członkowskie:  w obwodzie kamiennogórskim i świdnickim, w  czerwcu 2012 r. powołano jeden – w obwodzie trzebnickim. Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego w obwodzie jaworskim.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady, Eugeniusz Hotała przedstawił wstępne informacje, dotyczące organizacji XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów DOIIB w 2013 r. Projekt uchwał w sprawie terminu oraz powołania Zespołu organizacyjnego Zjazdu omówił Aleksander Nowak – zastępca Przewodniczącego Rady. Rada podjęła uchwały w ww. sprawach. Termin  XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów DOIIB ustalony został na dzień 20 kwietnia 2013 r.
Następnie Przewodniczący Rady, Eugeniusz Hotała poinformował o możliwości zakupu oprogramowania „Serwis Budowlany Platinum”, który jest kontynuacją dotychczas prenumerowanego oprogramowania Wolters Kluwer „Serwis Budowlany”, rozbudowany o moduł Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Rada podjęła uchwałę w sprawie zakupu ww. oprogramowania.
Ważnym punktem obrad była dyskusja nad propozycją realizacji uchwały nr 21/Z/2012 r. XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów DOIIB, dotyczącej wniosków zjazdowych, kierowanych do realizacji przez Radę.
Dyskusja w tej sprawie odbyła się już wcześniej,  w  otwartej  części obrad Prezydium  Rady w  dniu 11 lipca br. (uczestniczyli też w niej niektórzy członkowie Rady), na której wysłuchano propozycji sposobu realizacji wniosków, opracowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy i omówiono każdy z wniosków dla ustalenia wstępnej uchwały.
Przewodniczący Rady, Eugeniusz Hotała poinformował, w odniesieniu do wniosków, dotyczących zmniejszenia liczby Zastępców Przewodniczącego Rady, że są dwie opinie prawne w sprawie  sposobu realizacji tych wniosków.  Zaznaczył, że ważne są argumenty prawne, ale oprócz nich niezwykle ważne są argumenty merytoryczne.
Rada, po szerokiej dyskusji, podjęła uchwałę w sprawie sposobu realizacji wniosków, zgodnie z załącznikami, stanowiącymi integralną część przyjętej uchwały. Przyjęto, że na najbliższym posiedzeniu Rady podjęte będą stosowne uchwały w sprawie zmniejszenia liczby Zastępców Przewodniczącego Rady zgodnie z uchwałą XI Zjazdu delegatów DOIIB.
W kolejnym punkcie obrad Aleksander Nowak, przedstawił informację w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Inżynier Roku”. Kapituła przyznała nagrodę w kategorii Projektant oraz wyróżnienia w kategorii Kierownik Budowy, które zostaną wręczone na Jubileuszowej Gali  Inżynierskiej w dniu 25 września 2012 r.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady przedstawił  informację o stanie realizacji budżetu za 8 miesięcy 2012 r. Nadmienił, że przychody  w 2012 r. powinny być  porównywalne z rokiem ubiegłym.
Podczas obrad Grażyna Kaczyńska poinformowała o planowanych spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych w powiatach w ramach obchodów X-lecia DOIIB. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w dniu 5 października 2012 r. w Jaworze,  w pozostałych 8 powiatach planowane są do realizacji do końca 2012 roku,  o których będzie można się dowiedzieć  szczegółowo  na stronie internetowej naszej Izby.
Na zakończenie obrad Przewodniczący poinformował o następnym posiedzeniu Rady, planowanym na dzień 15 listopada 2012 r. Zaprosił również do udziału w Jubileuszowej Gali Inżynierskiej w dniu 25 września 2012 r., która odbędzie we Wrocławiu przy ul. Mazowieckiej 17 w Centrum Sztuki IMPART.