Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB.

18 czerwca 2012  r. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie  Rady DOIIB. W posiedzeniu, oprócz członków Rady,  udział wzięli  Przewodniczący pozostałych organów Izby. Program posiedzenia zawierał ważne dla izby bieżące oraz programowe problemy.
Obradom przewodniczył  Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Grażyna Kaczyńska, Zastępca Przewodniczącego Rady przedstawiła informację o uchwałach podjętych przez Skład Orzekający Rady DOIIB. Skład Orzekający podjął 21 uchwał na posiedzeniach w dniach 26.04.2012 r. i 29.05.2012 r.. Uchwały dotyczyły indywidualnych spraw członków, tj. wpisu na listę członków DOIIB (49 osób), zawieszenia w prawach członka DOIIB (95 osób), skreślenia z listy członków DOIIB (27 osób) oraz wznowienia członkostwa (30 osób).
Następnie przystąpiono do omówienia i zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady z jej ostatniego posiedzenia w dniu 10.05.2012 r. Dotyczyły one kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych DOIIB  i kosztów organizacji Gali Inżynierskiej  we wrześniu  2012 roku. Rada zatwierdziła również uchwały Prezydium Rady, dotyczące przyznania zapomóg losowych członkom DOIIB.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady, Eugeniusz Hotała zaprezentował medal „Zasłużony dla DOIIB”. Nadmienił, że dolnośląska izba przyjęła koncepcję wyróżnienie w formie medalu osób szczególnie zasłużonych dla DOIIB. Przedstawił też projekt regulaminu przyznawania takiego wyróżnienia i podkreślił, że jest to najwyższe wyróżnienie, jakie może nadawać Rada dla osób, które nie są członkami DOIIB. Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie ustanowienia i określania zasad przyznawania wyróżnienia w formie medalu „Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”. Po przyjęciu tej uchwały Przewodniczący Rady, Eugeniusz Hotała, przedstawił 7 wniosków w sprawie przyznania wyróżnień  w formie medalu „Zasłużony dla DOIIB”. Poinformował, że w związku z obchodami 10-lecia DOIIB, wnioskuje o wyróżnienia dla osób z dwóch izb niemieckich oraz z izby czeskiej, którzy w znaczny sposób przyczynili się do nawiązania i rozwijania współpracy z DOIIB oraz utrzymują stałe i owocne kontakty z DOIIB, wymieniając doświadczenia i uwagi dotyczące pozycji i roli inżynierów budownictwa w Europie. Zaznaczył też, że wśród proponowanych do wyróżnienia osób jest również jedna osoba z naszego kraju. 
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o przyznaniu wyróżnień w formie medalu „Zasłużony dla DOIIB” dla 7 osób, których kandydatury wraz z uzasadnieniem zgłosił Przewodniczący Rady.
W kolejnym punkcie obrad Grażyna Kaczyńska, omówiła wniosek o utworzenie Obwodowego Zespołu Członkowskiego w obwodzie trzebnickim (obwód wyborczy nr 22 DOIIB), który jest już trzecim z kolei takim wnioskiem. W roku 2011 powołane zostały dwa Obwodowe Zespoły Członkowskie: w powiatach kamiennogórskim i świdnickim.  Rada jednogłośnie podjęła uchwałę  w  sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego w obwodzie trzebnickim, którego przewodnicząca będzie Wiesława Grzelka-Wyppych.
Informację o stanie realizacji budżetu za 5 miesięcy 2012 r. przedstawił Janusz Szczepański, Skarbnik DOIIB. Poinformował on, że wykonanie planu mieści się w granicach 41 -42 % i jest to przedział wydatków, który jest liczony równomiernie przez okres 5 miesięcy. Stwierdził też, że nie ma obecnie widocznych zagrożeń dla realizacji zatwierdzonego budżetu DOIIB na rok 2012.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady, Eugeniusz Hotała przedstawił wnioski XI Zjazdu  Sprawozdawczego DOIIB. Poinformował, że w uchwale XI Zjazdu DOIIB zawarte jest 11 wniosków skierowanych do realizacji przez Radę DOIIB i nie ma już możliwości ewentualnego doprecyzowania nieprecyzyjnie sformułowanych wniosków, gdyż nie wolno zmieniać i dowolnie interpretować uchwały Zjazdu.  Zaznaczył, że zabrakło dyskusji nad wnioskami przed ich głosowaniem i Delegaci nie mieli możliwości ocenić skutków realizacji wielu wniosków. Zaproponował, aby w miesiącu lipcu br. na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady wraz z innymi członkami Rady i Zespołem Prawno-Regulaminowym omówić w trybie roboczym poszczególne wnioski z uwzględnieniem opinii prawnej.
Podczas obrad Przewodniczący Rady poinformował o przedsięwzięciach DOIIB zrealizowanych w okresie od 30 marca 2012 r. do 12 lipca 2012 r. i planowanych do realizacji w najbliższym czasie. O wszystkich tych przedsięwzięciach każdy członek DOIIB może zasięgnąć szczegółowych informacji  na stronie internetowej naszej Izby w zakładce „KRONIKA DOIIB”. Kronika ta jest jeszcze w trakcie budowy. Zachęcił również do udziału w seminarium dyskusyjnym na temat obowiązującego dokumentu „Polityka transportowa Wrocławia z 1999 r.”, organizowanym przez Urząd Miejski Wrocławia w dniu 29.06.2012 r. o godz. 15.30 w Sali Sesyjnej Ratusza przy ul. Sukiennice 9. Zaprosił także na najbliższe spotkania szkoleniowe w Trzebnicy, Krzeszówku i we Wrocławiu. Poinformował również o stanie przygotowań go Forum Inżynierskiego, które odbędzie się w dniu 11 września 2012 r. we Wrocławiu oraz do Gali Inżynierskiej, wieńczącej obchody 10-lecia działalności DOIIB, która odbędzie się 25 września 2012 r. we Wrocławiu.  
Na zakończenie obrad Przewodniczący poinformował o następnym posiedzeniu Rady, planowanym na dzień 26 lub 27 września 2012 r.
Po zakończeniu obrad Rady DOIIB odbyło się Spotkanie Delegatów na XI Zjazd Sprawozdawczy PIIB.
Podczas Spotkania przedstawiono projekt programu obrad, propozycję realizacji wniosków zgłaszanych na zjazdach okręgowych do rozpatrzenia przez XI Zjazd PIIB oraz propozycję zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej PIIB.