Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

W dniu 12 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się pierwsze w roku 2015 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB.
Na początku posiedzenia przedstawiona została informacja o rezygnacji Pana inż. Aleksandra Nowaka z członkostwa w izbie oraz z pełnionych funkcji w jej organach. Najbliższy zjazd sprawozdawczy DOIIB będzie podejmował stosowne decyzje w sprawie składu organów,  których członkiem był inż. A. Nowak.  
Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych. W dalszej części obrad zespół organizacyjny XIV Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB przedstawił stan przygotowań do tego zjazdu. Przygotowania przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Sprawozdanie z działalności rady w roku 2014 jest już prawie kompletne, w ostatniej fazie opracowania jest sprawozdanie finansowe. Na ukończeniu są też sprawozdania pozostałych organów izby. Uznano też, że należy ustalić nowe warunki sprzedaży nieruchomości DOIIB w Przesiece i poddać je ocenie delegatów podczas najbliższego zjazdu.  
Rada powołała 2 Obwodowe Zespoły Członkowskie: jeden w obwodzie jeleniogórskim grodzkim, a drugi w obwodzie jeleniogórskim ziemskim. Podjęto też uchwałę w sprawie organizacji kolejnego Forum Inżynierskiego DOIIB we wrześniu 2015 r. Postanowiono, że zespół ds. analizy wniosku zjazdowego o zmianę budynku siedziby izby będzie działał nadal w ciągu całego 2015 r., aby lepiej rozeznać potrzeby i możliwości zmiany siedziby izby. Nową okolicznością w tej sprawie jest rezygnacja z dalszego wynajmowania pomieszczeń obecnej siedziby DOIIB w charakterze lokalu gastronomicznego. W ostatnim czasie trwają procedury wykwaterowania dotychczasowego najemcy, który nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań.
Skarbnik Rady – Janusz Szczepański, przedstawił analizę wykonania budżetu za rok 2014, która będzie zawarta w sprawozdaniu na najbliższy zjazd. Budżet został zrealizowany prawidłowo z dość wyraźnym dodatnim wynikiem finansowym. Przedstawiony został także projekt budżetu DOIIB na rok 2015, który będzie przedmiotem dyskusji na najbliższym zjeździe sprawozdawczym w dniu 11 kwietnia 2015 r.
Przewodniczący rady omówił wyniki kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, dotyczące pracy biura izby i odniósł się do sformułowanych zaleceń pokontrolnych.   
Pan Piotr Zwoździak przedstawił stan przygotowań do organizacji zawodów inżynierów budownictwa w narciarstwie alpejskim, które organizuje DOIIB w dniu 14 lutego 2015 r. w Siennej. Wyrażono zadowolenie z tego, że zawody cieszą się dużym zainteresowaniem członków izby, a zespół organizacyjny gwarantuje ich udaną organizację.
Pan Marek Kaliński przedstawił inicjatywę zorganizowania spotkania młodych inżynierów w marcu 2015 r. w siedzibie izby.                
Przewodniczący rady poinformował, że najbliższe posiedzenie Rady DOIIB odbędzie się w dniu 12 marca 2015 r., a kolejne posiedzenia Prezydium Rady odbędą się w dniu 26 marca 2015 r.