Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

29 marca 2012r. w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady DOIIB,  ostatnie przed XI Okręgowym Zjazdem Sprawozdawczym DOIIB.
W posiedzeniu, oprócz członków Rady, udział wzięli Przewodniczący pozostałych organów Izby. Obradom przewodniczył Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia przystąpiono do omówienia i zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady z jego ostatniego posiedzenia, które odbyło się w dniu 19.03.2012 r. Uchwały dotyczyły przyznania zapomóg losowych członkom DOIIB.
Ważnym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z działalności Rady DOIIB za rok 2011. Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała poinformował, że sprawozdanie było już wcześniej przedmiotem szerokiej  dyskusji  i wszystkie uwagi, dotyczące zarówno części  merytorycznej , jak i finansowej, zostały w nim uwzględnione. Podkreślił, że sprawozdanie obejmuje bardzo duży zakres pracy i działań, który został zrealizowany, a był wypracowany w gorących niekiedy dyskusjach.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady za 2011 r.
W dalszej części obrad Tadeusz Olichwer przedstawił informację o stanie przygotowań do XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. Poinformował, że zaawansowanie prac przygotowawczych jest zgodne z harmonogramem.
W kolejnym punkcie obrad Koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego  i Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawili informację o sprawozdaniach podległych im organów Izby za miniony rok.
Pan Stanisław Stojewski – Rzecznik Koordynator poinformował, że w 2011 r. ilość spraw prowadzonych była porównywalna z rokiem poprzednim. W swoim wystąpieniu podziękował Radzie za wsparcie oraz sprawną obsługę prawną i administracyjną Rzeczników.
Sprawozdanie z działalności Sądu  Dyscyplinarnego omówił jego Przewodniczący – Pan Władysław Juchniewicz. Ogółem w 2011 r. OSD rozpatrywał  17 spraw, z których 5 zostało zakończonych umorzeniem. W swoim wystąpieniu również podziękował za sprawną obsługę prawną i administracyjną organu.
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – Pan Kazimierz Czapliński omówił statystyki przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.  W  2011 r. OKK wydała 361 decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, rozpatrzyła 3 wnioski o nadaniu uprawnień rzeczoznawcy budowlanego oraz zarejestrowała i wydała 1006 książek praktyki zawodowej.
Pani Anna Ficner – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej omówiła sprawozdanie z działalności Komisji. W podsumowaniu poinformowała, że Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła funkcjonowanie Izby     w okresie sprawozdawczym zarówno w działalności Organów Izby,  jak i w wykonywaniu uchwał Zjazdu, Prezydium Rady  i Rady Izby.
Podczas obrad Pan Janusz Szczepański, Skarbnik DOIIB przedstawił informację o stanie wykonania budżetu  za pierwsze dwa miesiące 2012 r. Zaznaczył, że aktualne wykonanie mieści się w granicach zaplanowanych.
W dalszej części obrad przedstawiono informację o przygotowywanych przedsięwzięciach szkoleniowych. Pani Anita Fokczyńska poinformowała o dwóch seminariach szkoleniowych,  które odbędą się we Wrocławiu. Pierwsze z nich pt. „Inżynier budownictwa w procesie Inwestycyjnym” planowane jest na  30 marca 2012 r.  w Auli  Politechniki Wrocławskiej .  Drugie  seminarium pt. „Rola inżyniera budownictwa w problemach oddziaływania wód na budowle i środowisko” planowane jest na 11 maja 2012 r. w Auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Oba seminaria organizowane są przy współpracy DOIIB z wydziałami „budowlanymi” Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz z członkami kierownictwa Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów. Jest to dobry prognostyk koniecznej integracji środowiska architektów i inżynierów budownictwa na Dolnym Śląsku.
Pan Włodzimierz Lewowski przedstawił informację o kolejnym szkoleniu organizowanym w dniu 13 kwietnia br. w Mysłakowicach dla członków DOIIB z powiatu kamiennogórskiego i obu powiatów jeleniogórskich. Zapowiedział też kolejne spotkanie szkoleniowe  członków Izby z powiatu kamiennogórskiego, planowane w dniu 24.06.2012 r. w Krzeszówku, pt. „Warsztaty geotechniczne w terenie”. 
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady, Pan Eugeniusz Hotała  poinformował o przygotowywanych działaniach Rady w sprawie racjonalizacji kosztów działalności organów DOIIB.  Zaznaczył, że dyskusja na ten temat toczy się już od grudnia i znane są wszystkim stanowiska  w tej sprawie. W związku z tym  zaproponował, by wszystkie sprawy związane z realnymi możliwościami ograniczenia kosztów działalności Izby rozważać w drodze bezpośrednich kontaktów członków Prezydium, tj. Skarbnika i Zastępcy Przewodniczącego Rady, z  przedstawicielami organów Izby.  Raport w tej sprawie  zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Prezydium Rady na  początku maja br.
Na zakończenie posiedzenia odbyła się część szkoleniowa. Wykład pt.: „Woda i zawilgocenie jako istotna przyczyna destrukcji obiektów budowlanych” przedstawił dr inż. Jan Czupajłło, członek Rady DOIIB.