Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB

15 grudnia 2011 r.  w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie  Rady DOIIB z udziałem przewodniczących pozostałych organów Izby oraz radcy prawnego.
Obradom przewodniczył  Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady DOIIB. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, omówiono i zatwierdzono uchwały Prezydium Rady z dnia 30.11.2011 r.
Uchwały dotyczyły zapomóg losowych, kosztów rozbiórki oficyny w Przesiece oraz kosztów modernizacji siedziby DOIIB, związanej z planowaną zmianą sposobu ochrony budynku w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy.
Rada podjęła również uchwałę w sprawie przyjęcia terminarza prac przygotowawczych XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB, którą omówił Tadeusz Olichwer, Zastępca Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego Zjazd.
Podczas obrad Janusz Szczepański, skarbnik DOIIB,  przedstawił informację o stanie realizacji budżetu DOIIB za 11 miesięcy br. Omawiając szczegółowo analizę wykonania budżetu,  zwrócił uwagę  na potrzebę wprowadzenia niewielkiej korekty. Zaznaczył, że konsultował z szefami poszczególnych organów potrzeby w zakresie finansowania kosztów ich statutowej działalności do końca bieżącego roku  i potrzeby te zostały uwzględnione w projekcie nowelizacji tegorocznego budżetu. Po dyskusji Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie  2011 r. 
Ważnym punktem obrad była dyskusja nad prowizorium budżetowym na 2012 r. Projekt prowizorium budżetowego na 2012 r. przedstawił Janusz Szczepański. Wyjaśnił, że budżet wszystkich organów na następny rok jest przygotowywany na podstawie kosztów działalności w roku poprzednim, z uwagi m. in. na trudne do przewidzenia ilości spraw, które wpłyną do poszczególnych organów w ciągu całego roku. Poinformował również o możliwości zgłaszania jeszcze na początku przyszłego roku ewentualnych dodatkowych potrzeb, jeśli się takie pojawią, by można je było ująć w projekcie budżetu na 2012 r. przygotowywanym do zatwierdzenia przez XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB. Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2012 r.
W dalszej części obrad Przewodniczący poinformował o działaniach Rady od ostatniego posiedzenia  we wrześniu br. Podziękował Członkom Rady za zorganizowanie spotkań szkoleniowo integracyjnych w powiatach/obwodach, jakie odbyły się w ramach obchodów X-lecia DOIIB. Ponadto poinformował o spotkaniu w dniu 30.11.2011 r.  w siedzibie DOIIB z przedstawicielami Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym omówiono system szkoleń on-line, wdrożony w Izbie Podkarpackiej. W planach DOIIB jest zorganizowanie możliwości szkoleń on-line dla jej członków. Podjęto wstępne działania w tej sprawie.
Z przedstawicielami Izby Podkarpackiej poruszono temat odpłatnego udostępnienia członkom DOIIB internetowego zasobu posiadanych przez nich norm.
Na zakończenie obrad Przewodniczący podziękował wszystkim za współpracę w ciągu całego roku oraz złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku.