Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB (8.06.2017 r.)

W dniu 8 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się trzecie w roku 2017 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB. Posiedzenie prowadził Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB.
Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB (9927 członków) i o przyznanych zapomogach losowych, a także zasiłkach z tytułu urodzenia dziecka. Przedstawiony został stan przygotowań do uroczystej Gali Inżynierskiej, która odbędzie się w dniu 8 września 2017 r. we Wrocławiu i będzie ona miała szczególny charakter, gdyż w tym roku DOIIB świętuje swoje XV-lecie. Izba czyni starania, aby jak najwięcej jej członków wzięło udział w tej uroczystej Gali. Przygotowania do tradycyjnego Forum Inżynierskiego, które odbędzie się w dniu 21 września w Świeradowie Zdroju są bardzo zaawansowane. Forum jest płaszczyzną wymiany poglądów i interpretacji przepisów budowlanych przez przedstawicieli nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz przedstawicieli DOIIB. Podobnie jak w roku ubiegłym, w obradach Forum zapowiedzieli udział ważni goście z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.  W związku ze zbliżającymi się wyborami delegatów na zjazdy DOIIB na kadencję 2018-2020, które rozpoczną się jesienią 2017 r. powołano zespół organizacyjny do przygotowania i przeprowadzenia tych wyborów oraz do przygotowania XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB.  Ustalono, że zjazd ten odbędzie się 21 kwietnia 2018 r.   W dalszej części obrad zapoznano się ze stanem zaawansowania prac remontowych pomieszczeń parteru budynku siedziby DOIIB.  Dyskutowano też o potrzebie remontu piwnic tego budynku i podjęto decyzję o przeprowadzeniu tego remontu. 
Dyskusja o potrzebie przeniesienia siedziby DOIIB w inne miejsce była kontynuacja ożywionej dyskusji w sprawie zakupu działki pod budowę nowej siedziby, która toczyła się podczas obraz XVI Zjazdu DOIIB i której wynikiem było zdecydowane odrzucenie projektu uchwały zjazdu o kosztach takiego zakupu. Decyzje o dalszym działaniu powołanego zespołu ds. zmiany siedziby DOIIB podjęte zostaną na kolejnym posiedzeniu Rady we wrześniu 2017 r.
Skarbnik Rady DOIIB – Janusz Szczepański omówił stan realizacji budżetu za 5 miesięcy roku 2017. Realizacja budżetu przebiega zgodnie z przyjęta uchwała zjazdową.
Omówiono wstępnie 3 wnioski z XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB, kierowane do rozpatrzenia przez Radę DOIIB i uznano, że należy je zrealizować w możliwie niedługim czasie. Andrzej Pawłowski przedstawił wstępne propozycje zasad obowiązkowego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków naszego samorządu zawodowego, które niebawem będą przedmiotem dyskusji i stosownej Uchwały Krajowej Rady PIIB. Zasady punktacji poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych budzą różne sprzeczne emocje i nie będzie łatwo wprowadzić te zasady w życie. Najbliższy XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB (23-24.06.2017 r.) podejmie próbę zmiany w zapisach Statutu PIIB w zakresie zakazu jednoczesnego pełnienia funkcji w niektórych organach okręgowej i krajowej izby. Na wniosek Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa krajowy zjazd zajmie się również sprawą ewentualnego zakazu jednoczesnego pełnienia funkcji  w organach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (Komisja Kwalifikacyjna, Sąd Dyscyplinarny i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) i w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej.    
Zebrani zostali poinformowani o wynikach spotkania wszystkich przewodniczących rad okręgowych izby w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w dniu 15 maja 2017 r., na którym przedstawione zostały aktualne propozycje zapisów projektu nowej ustawy o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa. Ustawa ta będzie dotyczyła m.in. zasad działania naszego samorządu zawodowego oraz wymagań w zakresie uzyskiwania uprawnień budowlanych. Nie można wykluczyć, że te nowe regulacje pojawią się jeszcze przed wakacjami sejmowymi. Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie delegatów DOIIB na Krajowy Zjazd PIIB.
Następne posiedzenie Rady DOIIB odbędzie się w dniu 7 września 2017 r.