Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB (17.12.2015 R.)

W dniu 17 grudnia 2015r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się siódme i ostatnie w roku 2015 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB. Posiedzenie prowadził Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB.

Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych, a także zasiłkach z tytułu urodzenia dziecka. Rada postanowiła, że jej uchwała z dnia 22.10.2015r. z sprawie zasiłków z tytułu urodzenia lub przyjęcia dziecka na wychowanie będzie dotyczyć dzieci urodzonych od 17.12.2014r. W roku 2015 przyznano 8 zasiłków z tego tytułu. W dalszej części obrad dyskutowano o stanie realizacji budżetu za 11 miesięcy, uznając jego dobre wykonanie. Na wniosek Skarbnika Rady DOIIB – Janusza Szczepańskiego Rada zatwierdziła drobne, konieczne przesunięcia w niektórych pozycjach budżetu. Przyjęto także uchwałę w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2016, które będzie obowiązywało do czasu uchwalenia budżetu DOIIB na rok 2016 podczas obrad XV Zjazdu DOIIB 16 kwietnia 2016r.

Rada DOIIB podjęła także decyzje o obniżeniu ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w Przesiece. Ustaliła też listę konferencji rekomendowanych w roku 2016 członkom izby oraz tych, których organizatorzy mogą się ubiegać o patronat DOIIB i ewentualne dofinasowanie.

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych, organizowanych przez Obwodowe Zespoły Członkowskie w roku 2016 oraz o maksymalnej kwocie dofinansowania indywidualnego doskonalenia zawodowego członków DOIIB, która w roku 2016 będzie wynosić 600 zł.

Podczas obrad podjęto uchwały o powołaniu kolejnych trzech Obwodowych Zespołów Członkowskich w obwodzie trzebnickim, oleśnickim i wałbrzyskim. Tym samym Rada DOIIB powołała już 15 OZC w tej kadencji, co napawa radością i optymizmem, gdyż jest to dowód na dużą i pożyteczną aktywność Delegatów na Zjazd DOIIB oraz członków izby w dolnośląskich powiatach.

Ustalono także koszty organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB, które będzie obradowało w dniu 22 września 2016r. oraz koszty organizacji II Mistrzostw DOIIB w narciarstwie alpejskim w roku 2016. Przygotowania do tych zawodów przedstawił Piotr Zwoździak – rzecznik prasowy DOIIB.

Przewodniczący Rady przedstawił aktualny stan prac związanych z przygotowaniem do uruchomienia w styczniu 2016r. telewizji internetowej DOIIB (TV DOIIB). Podjęto uchwałę akceptującą stałe miesięczne koszty utrzymania tej telewizji. Podkreślano wielkie możliwości tej formy kontaktu z członkami izby oraz w prowadzeniu szkoleń, w których jednocześnie może uczestniczyć nawet 1000 osób, a wszystkie nagrane programy będą dostępne w każdym czasie w archiwum telewizyjnym.             

Ożywioną dyskusję wywołała informacja o przygotowaniach DOIIB do wzięcia aktywnego udziału w uroczystych obchodach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Program obchodów, organizowanych przez DOIIB przedstawił Rainer Bulla – Zastępca Przewodniczącego Rady. Głównym elementem obchodów będzie Festiwal BudownictwA, którego różnorodne wydarzenia kulturalne i techniczne będą miały miejsce w okresie czerwiec – wrzesień 2016 r. Omawiano także zasady bezpłatnego udziału członków DOIIB w tych wydarzeniach, a informacje w tej sprawie otrzymają członkowie DOIIB w lutym 2016r.

Omówiono także rezultaty II Konferencji programowej Delegatów na Zjazd DOIIB, a wyniki obrad przedstawiła Danuta Paginowska oraz Piotr Zwoździak. Ustalono, że następna III Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2016r.

Ustalono formę sprawozdania z działalności Rady DOIIB za rok 2015 i osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych części sprawozdania.

Przewodniczący organów DOIIB przedstawili informacje o swojej działalności. Szczególną uwagę wywołały informacje prof. Kazimierza Czaplińskiego – Przewodniczącego OKK DOIIB o dość słabych wynikach końcowych egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej.   

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady złożył wszystkim jej członkom oraz pracownikom biura życzenia świąteczno-noworoczne.

Następne posiedzenie Rady DOIIB zaplanowane jest w dniu 18 lutego 2016r., a posiedzenia Prezydium Rady w dniu 21 stycznia 2016r.