Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB (09.06.2016r.)

W dniu 9 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się trzecie w roku 2016 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB. Posiedzenie prowadził Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB.

Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych, a także zasiłkach z tytułu urodzenia dziecka. W roku 2016 przyznano  już 50 zasiłków z tego tytułu. W dalszej części obrad dyskutowano o zakończonym projekcie przebudowy pomieszczeń po byłym lokalu gastronomicznym i szacowanych kosztach tej przebudowy. Uznano, że trzeba poczekać na decyzję o pozwoleniu na budowę ze sporządzeniem zapytania ofertowego na przebudowę tych pomieszczeń na cele biurowe. Przyjęto również stanowisko, że sprzedaż nieruchomości DOIIB w Przesiece Spółce WICHBUD Sp. z o.o. w Krakowie  powinna nastąpić do połowy lipca, zgodnie z zawartą umową przedwstępną i do tego czasu DOIIB nie prowadzi negocjacji z ewentualnymi nowymi oferentami. 

Podczas obrad podjęto dodatkową uchwałę o zwiększeniu kosztów organizacji Gali Inżynierskiej 14 września 2016 r. Podjęto również uchwałę o powołaniu Obwodowego Zespołu Członkowskiego w obwodzie lubińskim. Jest to już 16-ty OZC powołany przez Radę DOIIB w tej kadencji. Powołano również Zespół ds. Organizacji XVI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w roku 2017.

Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała – poinformował o stanie przygotowań do Forum Inżynierskiego DOIIB, które będzie miało miejsce 22-23 września 2016 r. w Krotoszycach. Zastępca Przewodniczącego Rady – Rainer Bulla – przedstawił aktualny stan realizacji działań związanych z rozpoczętym Festiwalem Budownictwa, odbywającym się w ramach ESK Wrocław 2016. Zainteresowanie członków izby udziałem w wydarzeniach kulturalnych tego Festiwalu jest bardzo duże. Wzięło w nim udział już ponad 600 osób, a do końca jego trwania ta liczba wzrośnie do przeszło 1300 osób. Sporym zainteresowaniem cieszy się plenerowa wystawa „Wrocław – Odbudowa – Budowa” zorganizowana na ul. Kuźniczej we Wrocławiu, która jest jednym z wydarzeń Festiwalu Budownictwa. Przewodniczący Rady podziękował serdecznie Panu Rainerowi Bulli oraz całemu zespołowi organizacyjnemu, w tym Pani Agnieszce Środek – organizatorce wystawy i konkursu fotograficznego, za sprawne i profesjonalne przygotowanie Festiwalu.      

Dużą część obrad poświęcono przygotowaniom do XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, na którym ma być dyskutowany dokument „ Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa”. Pani Danuta Paginowska, opracowująca jedną z części tego dokumentu przedstawiła stan prac nad tym dokumentem. Na spotkaniu z Delegatami na Krajowy Zjazd, które odbyło się po posiedzeniu rady, omawiano najważniejsze sprawy, zawarte w tym dokumencie. Uznano, że relacja z dyskusji nad tym dokumentem powinna być dostępna w Telewizji Internetowej DOIIB.  

Skarbnik Rady DOIIB – Janusz Szczepański omówił stan realizacji budżetu za 5 miesięcy tego roku. Realizacja budżetu jest prawidłowa.

Następne posiedzenia Prezydium Rady zaplanowano w dniach 7 lipca i 8 września 2016 r., a posiedzenie Rady zaplanowano w dniu 29.09.2016 r.