Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁ XVIII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

6 kwietnia 2019 roku w Hotelu Novotel & Ibis odbył się XVIII Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 110 ze 150 delegatów.

 

Zjazd otworzył przewodniczący Rady DOIIB Janusz Szczepański witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących wrocławskie uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz samorządy zawodowe polskie i zagraniczne.

 

Głos zabierali także niektórzy z gości zjazdu. Zbigniew Kledyński, prezes  Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, mówił o działaniach prowadzonych w PIIB i skoncentrował się na kilku, najistotniejszych jego zdaniem, zagadnieniach. Powiedział między innymi o pracy Komisji ds. komunikacji społecznej, zajmującej się polityką informacyjną PIIB i odbiorem społecznym działań członków izby. Podkreślił rolę Zespołu ds. funduszu spójności, opracowującego projekt systemu, który zapewni wszystkim członkom PIIB jednakowy dostęp do świadczeń na ich rzecz. Krótko poinformował o pracach Zespołu ds. BIM (Building Information Modeling), którego zadaniem jest opracowanie strategii PIIB w procesie wdrażania BIM w Polsce. Omówił także problemy związane z budową nowej siedziby PIIB. Na koniec swojego wystąpienia zapoznał zebranych z aktualnym stanem prac legislacyjnych związanych z nowymi ustawami o zawodach inżyniera budownictwa i architekta. Inni goście Zjazdu w swoich wystąpieniach gratulowali dolnośląskiej izbie dotychczasowego dorobku, dziękowali za dobrą współpracę i życzyli owocnych obrad.

 

Po przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Tadeusza Ponisza. Wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe 73,3% delegatów i zdolność Zjazdu do podejmowania uchwał. Następnie wybrano komisje zjazdowe: Skrutacyjną Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków.

 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady w roku 2018 przedstawił jej przewodniczący – Janusz Szczepański. Mówił o realizacji stałych, statutowych celów DOIIB, ale też podkreślił rolę sprawnej komunikacji pomiędzy członkami naszej izby. Zachęcał do korzystania z nowo powstałego profilu DOIIB na Facebooku i z systemu komunikacji SMS(system SISMS, aplikacja Infolock).

 

Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów Izby. Po krótkiej dyskusji delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie. Przyjęto również budżet na rok 2019.

 

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła siedemnaście wniosków zgłoszonych przez delegatów. Szesnaście z nich zostało przekazanych różnym organom izby okręgowej lub krajowej do rozpatrzenia, a jednemu nie nadano dalszego biegu.

 

Agnieszka Środek