Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁ XVI ZJAZD SPRAWOZDAWCZY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

8 kwietnia 2017 roku w Hotelu Novotel & Ibis odbył się, ostatni dla delegatów tej kadencji, XVI Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 134 ze 171 delegatów.

Zjazd otworzył przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących władze administracyjne i samorządowe, wrocławskie uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz samorządy zawodowe polskie i zagraniczne.

Głos zabierali także niektórzy z gości zjazdu. Piotr Fokczyński, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, mówił o swoich obawach związanych z powstającym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym i wynikającą z niego liberalizacją prawa budowlanego. Podobna w tonie była wypowiedź Zbigniewa Kledyńskiego, wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który powiedział o spodziewanych w tym roku zmianach w prawie dotyczącym działalności samorządu inżynierów budownictwa i pracy inżynierów. Wspomniał również, że PIIB zgłosiła 500 uwag szczegółowych do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Inni goście Zjazdu gratulowali izbie dolnośląskiej dotychczasowego dorobku i dziękowali za dobrą współpracę w tej kadencji. Wśród gości, zabierających głos, byli prezydenci lub przedstawiciele izb inżynierów z Bawarii, Saksonii i Brandenburgii, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych i dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Podziękowania dla DOIIB za dobrą współpracę z architektami  złożył przewodniczący Okręgowej Rady DOIA RP – Zbigniew Maćków.    

Po przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Janusza Szczepańskiego. Wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe 78 % delegatów i zdolność Zjazdu do podejmowania uchwał. Następnie wybrano komisje zjazdowe: Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady w roku 2016 przedstawił jej przewodniczący – Eugeniusz Hotała. Podkreślił, że do działań Rady skierowanych na realizację stałych strategicznych celów izby takich jak dbałość o podnoszenie rangi zawodu inżyniera budownictwa, ochrona interesów zawodowych członków samorządu, dbałość o należyte wykonywanie zawodu oraz działania na rzecz członków DOIIB doszły elementy zainicjowane przez Radę obecnej kadencji – poszukiwanie nowych form integracji członków naszego samorządu, większe zaangażowanie młodych inżynierów w prace izby oraz zwiększenie udziału problematyki budowlanej w mediach. Tu podkreślił rolę działającej od początku 2016 roku internetowej telewizji TV DOIIB, której programy obejrzało do tej pory około 30 tysięcy osób. Wspomniał także o obchodach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, w których izba brała czynny udział. W imprezach zorganizowanych przez DOIIB uczestniczyło około 1700 osób, było to wydarzenie mocno integrujące środowisko inżynierskie na Dolnym Śląsku.

Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów Izby. Po krótkiej dyskusji delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie. Przyjęto również budżet na rok 2017. 

Dyskutowano również o propozycji, zgłoszonej na okręgowym zjeździe przed 3 laty, dotyczącej zamiany obecnej lub budowy nowej siedziby DOIIB. Po dyskusji poddano pod głosowanie uchwałę o zgodzie zjazdu na zakup przez Radę DOIIB działki pod budowę nowej siedziby. Delegaci zdecydowaną większością głosów uznali, że zakup taki nie jest celowy. Podkreślano, że ewentualne decyzje w tej sprawie powinien podejmować zjazd po zbliżających się wyborach delegatów, które odbędą się pod koniec 2017 i na początku 2018 roku.  

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła siedemnaście wniosków zgłoszonych przez delegatów. Dziewięć z nich zostało przekazanych różnym organom izby okręgowej lub krajowej do rozpatrzenia, a ośmiu nie nadano biegu. 

Przewodniczący Rady DOIIB zaapelował do delegatów o dużą aktywność w najbliższych miesiącach, aby odbywające się jesienią tego roku zebrania wyborcze członków izby miały dużą frekwencję. Podziękował również wszystkim delegatom za aktywność i dobrą współpracę w mijającej kadencji. Podziękował też zespołowi organizującemu zajazd oraz pracownikom biura, którzy po raz kolejny pokazali, że zawsze można na nich liczyć. 

 

Agnieszka Środek, Eugeniusz Hotała