Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Obowiązek niezapewnienia pomieszczeń dla matki z dzieckiem w przestrzeni publicznej

Na prośbę Biura Rzecznika Praw Dziecka, które w tej sprawie zwróciło się do PINB, przypominamy o konieczności realizacji wymagań przepisu §85a znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenie jest dostępne na stronie: www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690

Zgodnie z tym przepisem:

  1. w budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 , a także stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 powinno znajdować się wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci;
  2. pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci powinno być wyposażone w umywalkę oraz wentylację spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia;
  3. przepisu ust. 1 nie stosuje się do stacji paliw zlokalizowanych na terenach zamkniętych.


W ramach czynności kontrolnych PINB będzie nadzorować przestrzeganie ww. przepisu w obszarze projektowania i realizacji inwestycji, a także utrzymania istniejących obiektów.