Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWY ETAP W DZIAŁALNOŚCI OBWODOWYCH ZESPOŁÓW CZŁONKOWSKICH

W kadencji 2010-2014 Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa umożliwiła zorganizowaną działalność statutową delegatów na Zjazd i członków izby w swoich obwodach wyborczych, a więc przede wszystkim w dolnośląskich powiatach. Na wnioski tych delegatów i członków Rada powoływała Obwodowe Zespoły Członkowskie i wspierała ich działalność organizacyjnie oraz finansowo.  W siedmiu powiatach dolnośląskich działały OZC, a ich aktywność w działaniach szkoleniowo-integracyjnych była godna podziwu i bardzo pożyteczna dla całej DOIIB. Szkolenia, samopomoc inżynierska, spotkania i dyskusje z przedstawicielami powiatowych organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, rozmowy z przedstawicielami swoich władz samorządowych, prezentacje działalności lokalnych firm budowlanych, dyskusje i postulaty w sprawie działań organów DOIID to owoce dotychczasowej działalności OZC. 

               

Na posiedzeniu w dniu 24.04.2014 r. Okręgowa Rada DOIIB uznała, że trzeba nadal powoływać i wspierać Obwodowe Zespoły Członkowskie (OZC) w kadencji 2014-2018, stąd przyjęła nową uchwałę w tej sprawie. Możliwość aktywnej działalności społecznej na rzecz naszego samorządu jest szczególnym wyzwanie dla obecnych delegatów na Zjazd DOIIB, gdyż to do nich należy inicjatywa powoływania takich zespołów w swoim obwodzie wyborczym, a przewodniczącym OZC może zostać wybrany na zebraniu założycielskim tylko jeden z delegatów na Zjazd. Delegat to przecież brzmi dumnie, a wybór na funkcję delegata zobowiązuje go do aktywnej działalność na rzecz członków izby, przynajmniej w swoim środowisku. Zasada ta nie wyklucza ani nie ogranicza aktywności poszczególnych członków DOIIB w takich zespołach, która jest przecież podstawowym warunkiem skuteczności działań OZC.


Rada DOIIB liczy, że w najbliższym czasie wznowią działalność poprzednie, uzupełnione zespoły oraz powstaną nowe. Doświadczenia z lat poprzednich wykazały, że wiele problemów członków i samej izby można skuteczniej rozwiązywać stwarzając szansę na indywidualną aktywność poszczególnych członków DOIIB w jak najlepszym kształtowaniu dobra wspólnego, jakim jest od 12 lat nasz samorząd zawodowy.  Szczegółowe informacje w sprawie zasad powoływania i działalności OZC można znaleźć w uchwale Rady, której tekst jest dostępny na stronie internetowej DOIIB: http://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne6.   Wszelką pomocą w sprawach organizacyjnych służy też biuro DOIIB, do którego należy kierować wnioski grup założycielskich.