Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NIEZWYKLE UDANE SPOTKANIE SZKOLENIOWE W KUDOWIE ZDROJU

W dniach 9 – 10 maja 2014r. w Hotelu “Kudowa” w Kudowie Zdroju odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne  w ramach programu szkoleniowego DOIIB.  Spotkanie zorganizowane zostało przez członków Obwodowych Zespołów Członkowskich z powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego, funkcjonujących jeszcze w III kadencji. Jak zwykle Rada DOIIB i biuro izby wsparły organizacyjnie i finansowo to przedsięwzięcie.  

W ubiegłych latach współpraca członków DOIIB z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego, a od ubiegłego roku –  również z powiatu dzierżoniowskiego, zaowocowała zorganizowaniem już pięciu  spotkań szkoleniowych (21.VI.2011 w Ząbkowicach Śląskich, 21-22.X.2011 w Polanicy Zdroju, 14.VI.2012 w Ząbkowicach Śląskich, 23-24.XI.2012 w Kudowie Zdroju, 21-22.VI.2013 w Srebrnej Górze).  W szkoleniach uczestniczyło średnio 70 do 100 osób, a więc spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem członków izby. Uczestnicy szkolenia wyrażali wielokrotnie aprobatę i duże zainteresowanie kontynuowaniem tego typu spotkań szkoleniowo-integracyjnych. 
W tym roku zorganizowaliśmy spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Kudowie Zdroju w dniach 9-10 maja dla wszystkich członków DOIIB, w pierwszej kolejności dla członków z powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Obszerna sala wykładowa oraz możliwości organizacyjne w „Hotelu Kudowa” pozwoliły na zorganizowanie szkolenia na wysokim poziomie pod względem organizacyjnym i merytorycznym. W szkoleniu wzięło udział 107 osób, a wśród zaproszonych gości byli m.in. Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, Dyrektorzy Wydziałów Architektury i Budownictwa Starostw Powiatowych oraz przedstawiciele Rady i organów DOIIB. 

 

Spotkanie otworzył Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB.  Po przywitaniu gości przedstawił informację o aktualnej działalności izby, zadaniach i obowiązkach inżyniera, położył szczególny nacisk na prestiż zawodu inżyniera, o który powinniśmy zabiegać i wzmacniać go, oraz o sposobach ochrony interesów zawodowych członków DOIIB. 

Staraniem organizatorów udało się pozyskać sponsorów dla wsparcia finansowego spotkania. Sponsorzy sfinansowali część kosztów spotkania, w tym całość kosztów uroczystej kolacji integracyjnej oraz wpisali się bardzo interesująco w program szkolenia, prezentując krótkimi wykładami swoje produkty i nowoczesne technologie budowlane. Kolejno zapoznaliśmy się z produktami: firmy Schock (izolacje termiczne i akustyczne dla budownictwa), firmy Kingspan Environmental (produkty z dziedziny ochrony środowiska oraz oczyszczalnie ścieków), firmy Fermacell (systemy suchej zabudowy) oraz firmy Termo Organika (kompletny system ociepleń – styropian, tynki, farby kleje).  


Podstawowy program szkolenia to Prawo budowlane oraz przepisy BHP przy robotach budowlanych.
Wykład na temat „BHP przy robotach budowlanych. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i jego wpływ na stan wypadkowości na Dolnym Śląsku” prowadził Pan Jarosław Głowacki  Nadinspektor Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Kolejny, główny blok szkoleniowy (3 części wykładowe) to wybrane zagadnienia Prawa budowlanego, który prowadziła Pani Agnieszka Znamiec Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu.
Rozpoczęcie, realizacja i zakończenie procesu inwestycyjnego w świetle ustawy Prawo budowlane oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych:  cz. 1 – Nowe pojęcia: odnawialne źródło energii, ciepło użytkowe w kogeneracji; nowy wzór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę; obowiązki projektanta i kierownika budowy. cz.2 Procedura zatwierdzania projektu budowlanego; decyzja o pozwoleniu na budowę; zgłoszenie wykonania robót budowlanych. cz. 3 – Nowe zasady kwalifikacji istotnych i nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego; zmiana pozwolenia na budowę, projekt zamienny, decyzje naprawcze; zasady prowadzenia dziennika budowy; omówienie planowanych zmian w Prawie budowlanym: „mała nowelizacja”, Kodeks budowlany.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie DOIIB o udziale w seminarium szkoleniowym, podpisane przez Przewodniczącego Rady DOIIB.

Zespół organizacyjny, który zorganizował spotkanie szkoleniowe w Kudowie Zdroju, składający się z członków OZC, działających w kadencji 20010-2014:
1. Kłodzko:  Zbigniew Wnęk – przewodniczący zespołu organizacyjnego, Ryszard Babik, Władysław Juchniewicz, Bernard Michalski,
2. Ząbkowice Śl.:  Dariusz Miernik, Mariola Ślusarek – Furgalska,
3. Dzierżoniów:  Zenon Naskręt.


Podstawowe informacje o spotkaniu przygotował Zbigniew Wnęk.