Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NIEPOTRZEBNY SPÓR ARCHITEKTÓW Z INŻYNIERAMI BUDOWNICTWA

Rozgorzał spór pomiędzy izbą architektów i izbą inżynierów budownictwa o to, czy inżynier budownictwa posiadający pełne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może uzyskać również ograniczone uprawnienia w specjalności architektonicznej. Pierwotna wersja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dołączona do uchwalonej w maju 2014 r. ustawy deregulacyjnej, przewidywała takie uprawnienia z ograniczeniem do kubatury 1000 m3. Przygotowany w lipcu przez MIiR projekt rozporządzenia wprowadził dodatkowe ograniczenie tych uprawnień do „terenu zabudowy zagrodowej”.  PIIB domaga się od Ministra przywrócenia pierwotnego zapisu w projekcie rozporządzenia i skreślenia zapisu „na terenie zabudowy zagrodowej”.

 

Obie izby wydały komunikaty prasowe ze swoimi stanowiskami w tej sprawie, które załączone są do niniejszej wiadomości. Argumenty izby architektów są zarówno merytoryczne jak i emocjonalne, a przecież można się pięknie spierać i dalej dobrze ze sobą współpracować. Uprawniony inżynier budownictwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej potrafił zawsze i nadal potrafi zaprojektować budynek jednorodzinny i nikt do tej pory nie miał co do tego wątpliwości.

 

Podobnie jest w państwach europejskich, gdzie projektowanie budynków nie jest zarezerwowane wyłącznie dla architektów. Stan ten potwierdza również Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2005/36WE, która zawiera następujący zapis:
„Krajowe regulacje w dziedzinie architektury oraz podejmowania i wykonywania działalności zawodowej przez architektów mają bardzo zróżnicowany zakres. W większości Państw Członkowskich działalność w dziedzinie architektury prowadzona jest de iure bądź de facto przez osoby mające wyłącznie tytuł architekta lub dodatkowo także inny tytuł, przy czym osoby te nie mają wyłączności na prowadzenie takiej działalności, chyba że wynika to z przepisów ustawowych. Działalność ta, bądź tylko niektóre jej rodzaje, może być wykonywana także przez przedstawicieli innych zawodów, w szczególności przez inżynierów, którzy uzyskali specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie budownictwa lub sztuki budowania. W celu uproszczenia niniejszej dyrektywy należy się odnieść do pojęcia „architekt”, aby wyznaczyć zakres stosowania przepisów dotyczących automatycznego uzyskiwania kwalifikacji w dziedzinie architektury, bez uszczerbku dla odrębności występujących w przepisach krajowych regulujących tą działalność”.

 

Minister niebawem sam rozstrzygnie ten spór, wydając stosowne rozporządzenie. Mamy nadzieje, że będzie to rozstrzygnięcie zgodne z duchem ustawy deregulacyjnej. Z pewnością nie zakończy to dyskusji na ten temat i będą podejmowane próby skłonienia MIiR do zamiany rozporządzenia przez strony niezadowolone z jego zapisów.