Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MŁODZI INŻYNIEROWIE DBAJĄ O HONOR INŻYNIERA

Komitet Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zwrócił się do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa z prośbą o promocję programu „Honor Inżyniera”.  Program ma na celu zapoczątkowanie wśród kadry młodych inżynierów autonomicznego ruchu rozwijającego zamiłowanie do pozytywnych wartości i reguł etycznych wykonywanego zawodu takich jak: honor, uczciwość i odpowiedzialność. Zasadniczym celem kampanii ma być podniesienie rangi i prestiżu zawodu inżyniera budownictwa w społeczeństwie.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.honorinzyniera.pl.