Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego (2022)

Minister Rozwoju i Technologii rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury
i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Do Konkursu mogą być zgłaszane:

W dziedzinie architektury i budownictwa:

1) projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych lub ich zespołów, w szczególności z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;

2) projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;

3) projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań technicznomateriałowych i technologicznych, które zostały zrealizowane i od rozpoczęcia ich użytkowania nie upłynęło więcej niż 3 lata oraz nie zostały zgłoszone do wcześniejszych edycji Konkursu.

W dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

1) koncepcje architektoniczno-urbanistyczne przestrzeni publicznej, miejskiej, zurbanizowanej realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego;

2) projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

3) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego;

4) projekty miejscowych planów rewitalizacji, o których mowa w art. 37f ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późń. zm.), realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego, które zostały sporządzone lub przyjęte nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku i nie zostały zgłoszone do wcześniejszych edycji Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

  1. w dziedzinie architektury i budownictwa – osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągnięcia twórcze;
  2. w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – zespoły autorskie,

niezależnie od liczby członków, koncepcji oraz projektów planów i studiów, które stanowią osiągnięcia twórcze.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz oświadczenia zgodnego ze wzorem właściwym dla danej kategorii, określonym w Regulaminie Konkursu.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego osiągnięcia twórczego.

Wnioski należy składać

1) w postaci elektronicznej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem elektronicznym (podpisem w profilu zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem ePUAP lub na informatycznym nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive) albo

2) w postaci papierowej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem odręcznym.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

  • w kancelarii Organizatora: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w dni robocze w godzinach pracy urzędu (8.15-16.15) albo
  • za pośrednictwem ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP – z dopiskiem „Konkurs o nagrodę Ministra – osiągnięcia twórcze”.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Panią Izabelą Palicą tel.22 323 42 26, e-mail: izabela.palica@mrit.gov.pl