Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KOMUNIKAT O ZMIANIE WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
W ROKU 2023

Zgodnie z Uchwałą nr 27/22 XXI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25.06.2022 r. zmianie uległa wysokość składek członkowskich.

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2023 są następujące:
– na okręgową izbę 39 zł/miesiąc (było 29 zł), płatne jednorazowo za 12 m-cy 468 zł
   lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 miesięcy),
– na krajową izbę 8 zł/miesiąc (było 6 zł), płatne jednorazowo za cały rok 96 zł (razem
   z opłatą na ubezpieczenie 171 zł).

Składka na ubezpieczenie OC wynosi 75 zł płatne za cały rok z góry. Składka opłacana jest jednorazowo łącznie ze składką na izbę Krajową.

W związku z powyższym, członkowie Izby, których okres rozliczeniowy obejmuje rok 2023 zobowiązani są opłacić składkę z uwzględnieniem tej zmiany. Osoby, które już opłaciły składki członkowskie zobowiązane są dopłacić różnicę wynikającą z przemnożenia kwoty, o którą wzrosła składka (10 zł/m-c na Izbę Okręgową oraz 2 zł/m-c na Izbę Krajową) przez ilość miesięcy okresu rozliczeniowego, które przypadają na rok 2023.

Komunikat o nowej wysokości składek znajduje się na stronie internetowej PIIB:

Portal internetowy PIIB – KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2023

Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma “Inżynier Budownictwa” otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.

Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce “Dla członków” został uruchomiony serwis “Lista członków” umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

W przypadku nieotrzymania, zagubienia przekazów lub wątpliwości związanych z opłacaniem składek, Krajowe Biuro jest do Państwa dyspozycji:
– korespondencyjnie na adres:
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa

– telefonicznie:
tel. (22) 828-31-89 wew. 121 i 127 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, fax (22) 827-07-51

– za pomocą poczty elektronicznej:
e-mail: skladki@piib.org.pl