Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OC W ROKU 2013

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają 1 stycznia 2013 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 79 zł (składka ponownie obniżona).
Członkowie, którzy w roku 2012 nadpłacili opłatę ubezpieczeniową o kwotę 13 zł wnoszą opłatę pomniejszoną o tą kwotę. Wysyłane druki przelewów będą uwzględniały powyższe zmiany. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Składki członkowskie – zmiana w związku z decyzją XI Krajowego Zjazdu PIIB.
Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2013 są następujące:
• na okręgową izbę, płatne jednorazowo za 12 m-cy  348 zł
   lub w dwóch ratach po 174 zł  każda (za 6 miesięcy)
• na krajową izbę 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 72 zł.
Członkowie, którzy opłacili w roku 2012 składki (zarówno na okręgową jak i Krajową Izbę) które obejmowały również miesiące w roku 2013, przy najbliższej płatności będą zobowiązani do wyrównania należnych składek do wysokości obowiązującej w roku 2013. Wielkość dopłaty będzie zależała od liczby miesięcy których dopłata dotyczy.
Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma „Inżynier Budownictwa” otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.
Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.
Podane na drukach numery kont są indywidualne (każdy członek posiada własne wirtualne konto), dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno wirtualne konto.
Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków ” został uruchomiony serwis umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

W przypadku nie otrzymania lub zagubienia przekazów lub wątpliwości związanych
z opłacaniem składek, Krajowe Biuro jest do Państwa dyspozycji.

– korespondencyjnie na adres:
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa
– telefonicznie:
tel. (22) 828-31-89 wew. 121 i 127
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00
fax (22) 827-07-51
e-mail: skladki@piib.org.pl